med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket

Motion 2002/03:Sk13 av Runar Patriksson (fp)

av Runar Patriksson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av ett nordiskt skattekontor.

Motivering

Rapporten ”Nordbornas rättigheter”, Norrbackrapporten, visade att det fortfarande finns problem och svårigheter för dem som arbetar i eller flyttar till ett annat nordiskt land. De avtal som finns fungerar inte alltid i enlighet med intentionerna. Kunskapsnivån hos myndigheterna i de olika länderna är inte alltid så hög som medborgarna borde kunna kräva, och i värsta fall kan det resultera i att medborgarna får ett felaktigt besked.

Vi har nyligen kunnat läsa att Öresunds industri- och handelskammare i en rapport konstaterat att integrationen i Öresundsområdet stannat upp och att få företag anställer personal från andra sidan sundet därför att det är för krångligt samt för att privatpersoner måste anlita revisorer för att reda ut sin situation. Särskilt unga människor förväntar sig att kunna arbeta fritt över landgränserna utan problem, och det är naturligtvis ett nederlag för det nordiska samarbetet om människor som är motiverade att arbeta i ett annat nordiskt land väljer att inte ta ett arbete på grund av krångliga regler och osäkerhet om vad som egentligen gäller.

Norden har ju alltid varit föregångare när det gäller att underlätta mobiliteten för sina medborgare, och nu är det dags att ta ytterligare ett steg i den riktningen. De problem som våra gränsgångare oftast stöter på är skatteproblem, oklarheter om vilka regler som gäller för sjukförsäkringar, arbetslöshetskassa, arbetsskador, föräldraförsäkring och inte minst pensioner.

Norrbackrapporten och verksamheten vid Hallå Norden har gett vid handen att problemen ofta bottnar i okunskap, dvs. att de som ska tillämpa reglerna inte har tillräckliga kunskaper eller också att medborgarna inte känner till vart de kan vända sig med sina problem. Verksamheten vid Hallå Norden är ett gott exempel på hur medborgarnas intressen kan tas tillvara.

För att ta ytterligare ett steg framåt och understryka Nordens roll som föregångare när det gäller att underlätta medborgarnas mobilitet borde ett nordiskt skattekontor upprättas där man samlar och tar tillvara de specialkunskaper som finns. Ett sådant skattekontor borde vara bemannat med experter på gränspendlarproblematiken, både för enskilda personer och för småföretag med upp till 10 anställda, och omfatta frågor om skatter i alla dess former men också frågor om sjukförsäkringar, pensioner, arbetsskador, föräldraledighet m.m. Till ett sådant skattekontor borde även knytas experter på arbetsmarknadsfrågor, facktillhörighet och arbetslöshetskassa. Ett nordiskt skattekontor skulle reglera skatter och avgifter m.m. mellan de nordiska länderna som rör både nuvarande och tidigare arbetsplatser i de olika nordiska länderna. Avsikten med ett sådant skattekontor är inte att åstadkomma en skatteharmonisering mellan de nordiska länderna utan att lyfta problemen från den enskilda medborgaren till experterna och därmed också erkänna varandras skattelagstiftningar.

Stockholm den 10 juni 2003

Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-10 Bordläggning: 2003-06-11 Hänvisning: 2003-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)