med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

Motion 2002/03:Ju13 av Peter Althin m.fl. (kd)

av Peter Althin m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om straffvärdesventil.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall få avse även en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.

Motivering

Kristdemokraterna är positivt inställda till regeringens proposition om offentliga ombud i stort. Vi menar att det är mycket bra att det införs ett system med offentliga ombud i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning. Det är bra att den misstänkte får ett skydd i det offentliga ombudet som har till uppgift att bevaka dennes integritetsintressen. I och med detta stärks rättssäkerheten.

Det här ämnet har ett rättssäkerhetsperspektiv. En rättsstat fungerar bara så länge som medborgarna är övertygade om att bara den som har begått ett brott också döms och straffas. Allmänhetens tilltro till de svenska domstolarna är utomordentligt viktig för rättssäkerheten i landet och för demokratin i ett längre perspektiv. Om allmänheten tappar förtroendet för domstolarna kommer rättssamhället i gungning och demokratin i fara. Fundamentet för rättsstaten är rättssäkerhet. Rättssäkerhet innebär att lagarna är klara och tydliga och att man med en rimlig grad av säkerhet kan förutse hur de kommer att tillämpas och hur resultatet blir.

Kristdemokraterna går dock emot regeringen vad gäller förslaget om att en straffvärdesventil ska införas. Detta förslag innebär att hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få användas även i fall då minimistraffet inte uppgår till fängelse i minst två år, om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två års fängelse. I stort sett samtliga de myndigheter som tillfrågats i detta ärende har ställt sig avvisande till en ordning som upptar en möjlighet att beakta ett brotts straffvärde, ofta under angivande av att det är alltför svårt att på ett sådant tidigt stadium i en brottsutredning göra en någorlunda säker bedömning av ett brotts straffvärde.

Även Lagrådet har kritiserat regeringens förslag på denna punkt och menar att det finns en stor risk att bara för den misstänkte negativa faktorer tas med i bedömningen och att straffvärdet för det enskilda brottet senare visar sig vara betydligt mindre än vad som först antagits.

Om regeringen anser att det bör vara tillåtet med hemliga tvångsmedel vid ett brott som till exempel grov stöld bör regeringen återkomma med en höjning av minimistraffen för grov stöld i stället för att föra in en regel om straffvärdesventil där gränsdragningarna blir svåra, om inte omöjliga. Hemliga tvångsmedel ska vara användbara på grov brottslighet, och det skall inte ges utrymme att användas slentrianmässigt. Människors integritet är inte något som kan slarvas bort i ett rättssamhälle och därför bör rättsstatens möjligheter att använda sig av integritetskränkande medel vara väl definierade i lagen.

Kristdemokraterna vill också att riksdagen ska avslå regeringens förslag om att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska få avse även en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta. En majoritet av remissinstanserna avstyrker regeringens förslag i fråga om hemlig teleavlyssning.

En sådan skrivning skulle medföra en ökad risk att för brottsutredningen ovidkommande personer utsätts för avlyssning.

Stockholm den 12 juni 2003

Peter Althin (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Bordläggning: 2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)