med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

Motion 2002/03:Ju11 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till hur reglering av överskottsinformation skall hanteras i samband med tillämpning av aktuella tvångsmedel.

Överskottsinformation

Det är välkommet att regeringen, i samma riktning som Centerpartiet tidigare motionerat om, föreslår ytterligare åtgärder för att öka rättssäkerheten i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning genom att det införs ett system med offentliga ombud.

Den enskildes integritet måste hela tiden beaktas ytterst noggrant och rättssäkerheten ökar kraftigt genom att offentliga ombud tillåts delta i ärenden om hemliga tvångsmedel. Ombudet ska inte företräda en enskild misstänkt person utan alla enskilda som kan beröras av avlyssningen. Ombudet ska också kunna överklaga beslut som inte tillräckligt tillgodoser enskildas intressen.

För att öka polisens möjligheter att utreda allvarliga brott föreslås äntligen en mer ändamålsenlig reglering av hemliga tvångsmedel. Hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få användas även i de fall då minimistraffet inte uppgår till fängelse i minst två år, om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två års fängelse. Hemlig teleövervakning föreslås få användas även vid misstanke om barnpornografibrott och dataintrång. Vidare föreslås att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning av teleadresser som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kontaktar skall kunna utföras. Det föreslås också att hemlig kameraövervakning i vissa fall ska få användas för att övervaka en brottsplats eller dess nära omgivningar i syfte att fastställa vem som kan misstänkas för brottet. Centerpartiet anser att detta är nödvändigt för att komma åt den grova organiserade brottsligheten. Det är emellertid anmärkningsvärt att regeringen och Vänsterpartiet än en gång valt att inte ta upp hur hanteringen av överskottsinformation skall ske.

Det är beaktansvärt att det i dagens Sverige som är en modern rättsstat inte finns någon reglering om hur överskottsinformation, information rörande annan brottslighet än den tillståndsgrundande, skall hanteras och behandlas. Oklarhetsfaktorn på detta område leder till många problem. Det handlar om människors rätt till integritet och det handlar om hur myndigheterna skall arbeta och döma. Trots upprepade krav från oppositionen samt Lagrådet har regeringen inte förmått sig att lägga fram några förslag. Det borde vara en självklarhet att det finns en fulltäckande lagstiftning i dessa viktiga frågor men så är tyvärr inte fallet, regeringen fortsätter istället att sticka huvudet i sanden. Riksdagen bör besluta att uppdra åt regeringen att snarast återkomma med förslag till hur reglering av överskottsinformation skall hanteras i samband med tillämpning av aktuella tvångsmedel, i enlighet med vad som i motionen anförs.

Stockholm den 10 juni 2003

Johan Linander (c)

Eskil Erlandsson (c)

Viviann Gerdin (c)

Kerstin Lundgren (c)

Agne Hansson (c)

Claes Västerteg (c)

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Bordläggning: 2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)