med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m.

Motion 2002/03:T4 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner skall i definitionen av mopeder tillhörande klass II kravet på pedaler utgå.

Motivering

För att svensk lagstiftning skulle stämma med EU:s direktiv på fordonsområdet infördes nya definitioner men med bibehållande av indelning i klass I och klass II. När det gäller klass II har den nya definitionen fått en olycklig konsekvens som rimligen inte kan ha avsetts. I definitionen ingår krav på pedaler. Det innebär att fordon trots att de bara kan framföras i låg hastighet förs till klass I och då inte kan framföras på cykelvägar. Resultatet har blivit att den svenska marknaden i praktiken är stängd för EU-godkända fordon som både framförs i låg hastighet och är miljövänliga och således kan bidra till att förbättra miljön i framför allt större städer.

Det är angeläget att rätta till denna brist i nuvarande lagstiftning. Definitionen på moped klass II bör därför få följande lydelse:

En moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.

Stockholm den 27 mars 2003

Krister Örnfjäder (s)

Carina Moberg (s)

Jarl Lander (s)

Hans Stenberg (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Monica Green (s)

Kerstin Engle (s)

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-03-27 Bordläggning: 2003-03-28 Hänvisning: 2003-04-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)