med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

Motion 2002/03:N17 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en strategi tas fram för att på ett lämpligt sätt minska det statliga ägandet i AB Svenska Exportkredit.

Motivering

Centerpartiet vill med anledning av propositionen Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit framföra kritik mot två olika delar av propositionen vad gäller dess utformning och behandling. För det första framlägger regeringen i propositionen ett förslag med en mångfacetterad bakgrund utan att på ett tillfredsställande sätt redogöra för denna. För det andra leder den snäva tidsramen för propositionens behandlande till att riksdagen inte har haft möjlighet att sätta sig in i frågan, än mindre att granska förfarandet.

I den nu lagda propositionen finns inga upplysningar om hur det nuvarande förslaget arbetats fram eller vilka alternativa lösningar som beaktats, och varför ett totalt statligt övertagande av AB Svensk Exportkredit anses vara det enda tänkbara scenariot. Regeringen borde på ett långt tidigare stadium tagit ett större ansvar för att förbereda en väl underbyggd proposition som hade gett riksdagen möjlighet till en adekvat genomlysning av ärendet. Detta bör ges regeringen till känna.

Regeringen tvingar riksdagen att hasta till beslut i en fråga som regeringen haft god kännedom om i månader. Tågordningen är under all kritik och bristerna i propositionen föranleder att Centerpartiet anser förfarandet med propositionen konstitutionellt och demokratiskt undermåligt. Trots bristerna är det angeläget att problemet med Svensk Exportkredit AB får en skyndsam lösning för att undvika svåra följder för svenskt näringsliv. Centerpartiet väljer därför att inte avslå propositionen.

Centerpartiet anser inte det faktum att ABB vill avveckla sitt ägande som skäl nog för att staten ska gå in som ensam ägare ”tills vidare” som det uttrycks i propositionen. AB Svensk Exportkredit är ett viktigt instrument för det svenska näringslivets globala expansionsmöjligheter. Att staten nu blir ensam ägare anser Centerpartiet långsiktigt felaktigt. Målsättningen måste vara att bredda ägandet och involvera det privata näringslivet självt i den verksamhet AB Svensk Exportkredit bedriver för att på ett affärsmässigt sätt stärka det svenska näringslivet på internationella marknader. Centerpartiet föreslår därför att en strategi tas fram för att på ett lämpligt sätt minska det statliga ägandet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 juni 2003

Åsa Torstensson (c)

Jörgen Johansson (c)

Sven Bergström (c)

Lena Ek (c)

Roger Karlsson (c)

Anders Larsson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Hänvisning: 2003-06-06 Inlämning: 2003-06-06 Bordläggning: 2003-06-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)