med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

Motion 2001/02:T51 av Karl Gustav Abramsson (s)

av Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att beakta det enskilda vägnätets betydelse för utveckling och tillväxt i landets olika delar men främst i glesbygd.

Motivering

I regeringens proposition ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem” sägs bl.a. att det övergripande målet från 1998 att transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet ska ligga fast även fortsättningsvis. Detta är bra och bör med kraft understrykas. För detta krävs det bl.a. att våra väg- och järnvägssystem är utbyggda och underhållna på ett tillfredsställande sätt. I propositionen föreslås långtgående satsningar på både befintliga och nytillkommande vägar och järnvägar, men det sägs inte något om det enskilda vägnätets betydelse för medborgarna och näringslivet. Propositionen innehåller inte heller några särskilda tillkommande medel för enskilda vägar.

Västerbottens län är ett bra exempel på hur t ex näringslivet men också fastboende skulle drabbas av stora problem, om inte det enskilda vägnätet fungerade på ett tillfredsställande sätt. Det gör det under förutsättning att tillräckliga ekonomiska resurser tillförs området. För att hålla igång exempelvis ett livskraftigt skogsbruk i norra Sverige, så behövs det bra och stabila vägar, både allmänna och enskilda. Den satsning som föreslås på det allmänna grusvägnätets upprustning och underhåll är mycket bra, men det är lika nödvändigt att klart slå fast behovet av insatser för det enskilda vägnätet. Dess funktion kan inte enbart göras beroende av om enskilda fastighetsägare och kommuner kan avsätta resurser för underhåll och byggande, utan här måste staten ta ett långtgående ansvar för att denna delen av infrastrukturen kan garanteras.

Inom ramen för de satsningar som föreslås i den förutnämnda propositionen bör det vara möjligt att inrymma även det enskilda vägnätet. Dess betydelse för medborgarna och näringslivet kan och får inte underskattas i en långsiktig och hållbar utveckling som bl.a. ska garantera tillväxt i hela landet.

Stockholm den 17 oktober 2001

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-10-18 Granskning: 2001-10-19 Bordläggning: 2001-10-19 Hänvisning: 2001-10-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)