med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L20 av Karl Gustav Abramsson (s)

av Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption.

Motivering

Den utredning som utgör underlag för regeringens proposition har, enligt min mening, inte på ett betryggande och invändningsfritt sätt kunnat övertyga om att riksdagen genom beslut skulle göra det möjligt för registrerade partner att erhålla rättsligt föräldraskap.

Av tillgängligt underlag borde en annan slutsats ha dragits ifråga om möjligheterna till anhörigadoptioner eller när det gäller internationella adoptioner. Från flera remissinstanser och från ett flertal experter har anförts en rad allvarliga invändningar ifråga om lämpligheten av homoadoptioner. Den genomgående kritiken har givetvis sin grund i att det inte skulle vara bra för barnen. Jag delar den uppfattningen att det inte skulle vara förenligt med en grundläggande och oavvislig omtanke om barnen att tillåta homoadoptioner. Barnens bästa måste vara det som ytterst ska styra och avgöra i adoptionsfrågor.

Regeringens förslag att återkomma ifråga om möjligheter för lesbiska par att få assisterad befruktning vid allmänt sjukhus bör inte godkännas. Något förslag härvidlag är inte nödvändigt.

Med anledning av vad jag anfört ovan anser jag mig inte kunna ställa mig bakom regeringens förslag i proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption.

Stockholm den 25 mars 2002

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-03-28 Bordläggning: 2002-04-02 Hänvisning: 2002-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)