med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Motion 2000/01:Sf37 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

av Claes Stockhaus m.fl. (v)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kvalifikationskrav för bostadstillägg till ålderspensionärer.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kvalifikationskrav för bostadstillägg till efterlevande.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utländska förmåner som kvalifikationsgrund.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utländska förmåners viktning i reduceringsinkomsten.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om processuella bestämmelser.
Inledning
Det övergripande syftet med propositionen om reformerade
regler för bostadstillägg är att anpassa bostadstillägget till de
nya systemen för ålderspension, efterlevandepension samt
sjuk- och aktivitetsersättning. Samtidigt föreslås också en
del förändringar med hänvisning till att
bostadstilläggsystemet behöver moderniseras.
Vänsterpartiet står inte bakom det nya pensionssystemet. Av den
anledningen omfattas inte det nya pensionssystemet av samarbetet mellan
regeringen och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har inte heller beretts möjlighet
att delta i genomförandegruppens arbete med att reformera systemet för
bostadstillägg till bl.a. pensionärer.
Att Vänsterpartiet inte beretts tillfälle att samarbeta med regeringen om
bostadstillägget är problematiskt eftersom reformen påverkar andra
försäkringssystem som omfattas av samarbetet. Dessutom innehåller
propositionen inte enbart en anpassning av bostadstillägget till det nya
pensionssystemet, utan även förslag på vad regeringen beskriver som en
"modernisering". Utformningen av reformen får givetvis även ekonomiska
konsekvenser, vilket innebär att reformen på ett tidigt stadium borde tagits
upp i budgetsamarbetet mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Språkliga synpunkter
I propositionen skrivs generellt enbart make istället för make
och maka. Så sker till exempel i rutan under rubrik 11.3. Det
kan bero på att regeringen bestämt sig för att ordet make
skall täcka in båda könen. Vänsterpartiet ställer sig frågande
inför att detta skulle vara en vedertagen språklig regel. Om
så är fallet kan det ifrågasättas varför inte istället maka valts
som generellt begrepp. Vidare står det under rubrik 11.5
Vid sådan kvittning bör i det enskilda fallet hänsyn tas till
försäkringsersättningens betydelse för den försäkrade och hans familjs
försörjning.
Här bestäms att familjens försörjare alltid är av manligt kön.
Dessa exempel visar på behovet av en feministisk analys av
propositionstexter. Vänsterpartiet anser dessutom att det är
viktigt att rätt benämning på de ekonomiska
trygghetssystemen används. Regeringen bör därför
genomgående använda begreppet försörjningsstöd istället för
socialbidrag.
Kvalifikationskrav
Ålderspension
Enligt propositionens förslag skall en person som uppbär all
ålderspension som han eller hon är berättigad till vara
kvalificerad för det reformerade bostadstillägget fr.o.m. 65
års ålder. I praktiken innebär detta en begränsning av
ekonomiskt svaga gruppers möjlighet att kvarstå i
förvärvslivet efter 65 års ålder. Regeringen skriver att det
finns en risk för att bostadstillägget skulle kunna utnyttjas
för att subventionera ett senare och högre uttag av
ålderspension. Om så är fallet borde dock ett senare och
högre uttag av ålderspension leda till ett minskat behov av
bostadstillägget. Dessutom uppstår en sådan subvention
enbart om individens årsinkomst blir lägre vid fortsatt
förvärvsarbete än om personen tagit ut all ålderspension som
han eller hon är berättigad till. Det borde som regel inte vara
fallet. I detta sammanhang är det även relevant att påpeka att
det endast torde vara ett begränsat antal personer med låga
inkomster som orkar fortsätta att arbeta efter 65 års ålder.
Vänsterpartiet anser därför att personer som uppbär någon
form av ålderspension skall vara kvalificerade för det
reformerade bostadstillägget. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Efterlevandepension i form av
omställningspension, förlängd
omställningspension och
änkepension
Enligt propositionens förslag skall inte personer som är
berättigade till omställningspension eller förlängd
omställningspension vara kvalificerade för det reformerade
bostadstillägget. Inte heller en kvinna född 1945 eller senare,
som kommer att uppbära änkepension på grund av dödsfall
som inträffat efter utgången av 2002, skall vara kvalificerad
för det reformerade bostadstillägget.
Det reformerade bostadstillägget utgör ett individinriktat grundskydd. Att
vissa grupper nu föreslås uteslutas från bostadstilläggssystemet innebär att
regeringen föreslår en försämring av grundskydd för dessa individer.
Välfärdssystemen har varit utsatta för en rad besparingar under 1990-talet. Nu
arbetar Vänsterpartiet för en återgång till en generell välfärd värd namnet,
som både ser till klass- och könsorättvisor. Att ytterligare försämra för en
redan utsatt grupp är därför uteslutet för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet anser
att även omställningspension, förlängd omställningspension samt all form av
änkepension skall utgöra kvalifikationsgrund för bostadstillägget. Detta bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Regeringen skriver att omställningspensionen och bostadstillägget
generellt sett ska ersätta samma kostnad, nämligen boendekostnaden. Detta
må vara riktigt, men det finns fortfarande en avgörande skillnad mellan
systemen. Omställningspensionen är ett generellt system medan
bostadstillägget riktar sig till individer med svag ekonomi. Vidare påpekar
regeringen att personer som är berättigade till omställningspension i många
fall även är berättigade till bostadsbidrag. Att ta bort bostadstillägget
innebär
trots detta en försämring av det individuella grundskyddet. Vissa personer
kommer inte att vara berättigade till bostadsbidrag och andra får ut mindre
från bostadsbidraget än vad de får från bostadstillägget.
Redan i dag är det endast ett mindre antal personer som erhåller
bostadstillägg i kombination med omställningspension, förlängd
omställningspension och änkepension. Utvecklingen på arbetsmarknaden och
samhällsutvecklingen i övrigt har lett till att ett mer likvärdigt
efterlevandeskydd för kvinnor och män har införts. Änkepensionen fasas
successivt ut. Lyckas vi fortsätta denna utveckling minskar kvinnors
ekonomiska beroende av män och samhället. När kvinnors möjlighet till egen
ekonomisk försörjning ökar minskar gruppens behov av bostadstillägg.
Utländska förmåner som
kvalifikationsgrund
Enligt propositionens förslag skall endast EU/EES-förmåner
som motsvarar någon av de svenska allmänna
pensionsförmånerna eller sjukförsäkringsförmånerna
kvalificera förmånstagaren för bostadstillägg. Vänsterpartiet
anser att även utländska förmåner från länder utanför
EU/EES-området skall kvalificera för bostadstillägg. Detta
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Reduceringsinkomsten
och utländska förmåner
Enligt regeringens uppfattning är det inte rimligt att vid
bestämmandet av reduceringsinkomsten göra någon
åtskillnad mellan de utländska förmånerna utifrån deras
eventuella påverkan på den svenska förmånen. De bör därför
alltid tas upp till 100 procent oavsett om de faktiskt har
påverkat garantiersättningen eller ej. Vänsterpartiet anser att
utländska förmåner skall behandlas på motsvarande sätt som
svenska förmåner. Det innebär att förmåner som reducerar
garantiförmåner skall tas upp till 100 procent medan övriga
tas upp med 80 procent. Detta bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
Processuella
bestämmelser
Den som uppbär bostadstillägg skall vara skyldig att utan
oskäligt dröjsmål anmäla till försäkringskassan om hans eller
hennes eller om makes/makas inkomster väsentligt har ökat.
Den som genom att lämna oriktig uppgift eller genom
underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller
anmälningsskyldighet har orsakat att bostadstillägg har
lämnats felaktigt skall återbetala det felaktigt utbetalda
beloppet. Vidare får bostadstillägg räknas om utan
föregående underrättelse i de fall den del av årsinkomsten
ändras som utgörs av förmån vilken betalas ut av allmän
försäkringskassa, pension enligt utländsk lagstiftning,
avtalspension eller motsvarande ersättning som följer av
kollektivavtal. Detsamma skall gälla när fribeloppet ändras.
Vänsterpartiet vill här påpeka att det är av särskild vikt att
försäkringskassan kontinuerligt säkerställer att de sökande har tillgodogjort
sig den information som behövs om anmälningsskyldighet och
återbetalningsskyldighet. Det är även viktigt att den försäkrade så snart som
möjligt får lättillgänglig information om dennes förmån ändrats utan
föregående underrättelse. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Om någon ålagts återbetalningsskyldighet för reformerat bostadstillägg
eller annan ersättning som beslutats av allmän försäkringskassa skall det,
enligt propositionen, vara möjligt att vid senare utbetalning av reformerat
bostadstillägg innehålla ett skäligt belopp i avräkning på vad som betalats ut
för mycket. Vid sådan kvittning bör i det enskilda fallet hänsyn tas till
försäkringsersättningens betydelse för den försäkrades och dennes familjs
försörjning. Vänsterpartiet tycker därtill att det måste stå klart att en
kvittning
aldrig får innebära att den försäkrade istället hänvisas till ekonomiskt
bistånd.
Även detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 13 juni 2001
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Burman (v)
Ulla Hoffmann (v)
Kalle Larsson (v)
Lena Olsson (v)
Rolf Olsson (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-06-14 Granskning: 2001-06-15 Hänvisning: 2001-06-18 Bordläggning: 2001-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)