med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ43 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att etappmålet för skogsavsättning för år 2010 sätts till
800 000 ha.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tydlig redovisning och utvärdering av de totala insatserna
på området skall göras.
Motivering
Sverige är ett unikt land - skogsmarken ägs och förvaltas till stor del av
ca 300 000 hel- och deltidsföretagare, alltså privata
skogsägare/jordbrukare. Det förhållandet ställer stora krav på
genomförandet av miljöpolitiken. Konsekvenserna av miljöpolitikens
genomförande måste framstå som rimliga ur den enskilda människans
perspektiv. Skogsbruket med binäringar är en mycket viktig del av
Sveriges ekonomi - och speciellt betydelsefull för lokal ekonomi och
sysselsättning i våra skogslän. Genom pågående certifieringsverksamhet i
skogsbruket ökas det frivilliga ansvarstagandet för att bevara mångfalden.
Under 1990-talet har hela skogsbruket genom miljöanpassad
avverkningsplanering gjort stora insatser för miljön. De arealer som undantas
från produktion påverkar både samhällets och de enskilda skogsbrukarnas
ekonomi. Kostnaderna för detta intäktsbortfall har inte tillräckligt belysts. De
enskilda som drabbas av inskränkningen i sin näringsverksamhet måste
ersättas på ett ur den enskildes perspektiv rättvist sätt. Annars är risken stor
att delaktigheten i miljöarbetet drastiskt minskar. Den ambitionsnivå som
anges av Miljömålskommittén, att undanta 800 000 ha från skogsproduktion
till år 2010, bör därför anses som tillräcklig. Regeringens förslag att höja
ambitionen till 900 000 ha kan ifrågasättas.
Resurserna bör i första hand användas till att säkra att de arealer som
avsätts är av hög prioritet och ersätts på en för den enskilde drabbade
godtagbart sätt. Vidare bör de frivilliga insatsernas värde tydliggöras. Stora
arealer, med produktion av 1 m3sk/ha och år, s k impediment, undantas i dag
vid avverkning. Detta är stora arealer, som frivilligt undantas men ej
redovisas. Hela den areal som faktiskt redan undantas måste redovisas.
Riksdagen bör enligt min mening besluta att etappmålet för år 2010 sätts
till 800 000 ha avsättning samt att tydligare redovisning och utvärdering av de
totala insatserna görs.

Stockholm den 21 maj 2001
Yvonne Ångström (fp)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-21 Granskning: 2001-05-23 Bordläggning: 2001-05-28 Hänvisning: 2001-05-29
Yrkanden (4)