med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS

Motion 2000/01:T13 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en utförsäljning
av de resterande statligt ägda aktierna i SAS.
Propositionen
Regeringen föreslår i propositionen att aktiestrukturen i SAS ändras så att
ett börsnoterat holdingbolag bildas som i sin tur äger de tre bolagen SAS
Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB. Svenska statens
ägande i SAS förändras inte genom denna omstrukturering.
Staten bör inte äga bolag
Folkpartiet liberalerna är tveksamt till statliga bolag. Det staten äger skall
styras demokratiskt och med full öppenhet och insyn för medborgarna.
Det finns dessutom mycket som staten överhuvudtaget inte skall ägna sig
åt och som idag sker i statliga bolag. Endast verksamhet som kan räknas
till den absoluta kärnverksamheten eller som är motiverade av t ex
socialpolitiska skäl bör få drivas som statliga bolag.
SAS är ett bolag som det inte finns något större motiv för statligt ägande
för. Vi föreslår därför att svenska statens andel i SAS säljs ut.
Bättre konkurrens på flygmarknaden
Den avreglering av flygtrafiken som Folkpartiet liberalerna varit
pådrivande för, har ökat flygets attraktionskraft. Dessvärre har
konkurrensen inte fungerat tillräckligt bra. SAS har fortfarande en alltför
dominerande ställning på många sträckor i inrikestrafiken och i
utrikestrafiken till och från Sverige. Detta har lett till att biljettpriserna
är
orimligt höga på de sträckor där man inte har konkurrens jämfört med
konkurrensutsatta sträckor. Speciellt gäller detta på många destinationer i
Norrland. På en del sträckor har även SAS använt sin dominerande
ställning till att konkurrera ut andra operatörer.
Det vore därför bra om fler lågprisflygbolag etablerar sig i Sverige och
därigenom kan sätta press på biljettpriserna. Det är också viktigt att
Luftfartsverket inte agerar konkurrenshämmande genom att ge bättre start-
och landningstider till SAS, s.k. slots.

Stockholm den 7 maj 2001
Kenth Skårvik (fp)
Elver Jonsson (fp)
Eva Flyborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-07 Granskning: 2001-05-08 Bordläggning: 2001-05-08 Hänvisning: 2001-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)