med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)

av Mats Odell m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår regeringens förslag att ändra stödbeloppen för
driftsstöd med 12 % inom anslag 27:2 Presstöd.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag att låta medel inom anslag 33:4
Nedsättning av socialavgifter användas för att genomföra program för att
främja användningen av modern informationsteknik.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om införande av det utvidgade sjöfartsstödet senast den 1
september 2001.
Tilläggsbudget för 2001
I regeringens vårproposition presenteras ett antal budgetförändringar för
innevarande budgetår 2001. Kristdemokraterna lägger i denna motion
fram tre förslag på ändringar som kristdemokraterna anser vara angelägna
att göra i regeringens tilläggsbudget.
Presstödet
Regeringen föreslår relativt kraftiga ökningar av driftsstödet på
presstödsområdet så att det räknas upp med 12 procent. Ökningen kan
finansieras genom att ramanslaget genom bl.a. tidningen Arbetets
nedläggning har en reserv på 109 miljoner kronor. Vi accepterar
uppjusteringen av samdistributionsstödet med fem procent.
Regelförändringen vad avser driftsstödet om en uppräkning med 12
procent av stödbeloppen avslås däremot.
Ersättning för nedsättning av socialavgifter
EG-kommissionen beslutade i slutet av förra året att anslag 33:4
Nedsättning av socialavgifter inte är förenligt med rådande
konkurrensregler i EU. Kristdemokraterna anser att de medel som nu
frigörs genom kommissionens beslut skall återföras till statsbudgeten.
Enligt regeringens förslag ska medlen istället användas till att främja
användandet av informationsteknik i företag i samma stödområde som
tidigare fick nedsatta socialavgifter. Verket för näringslivsutveckling har
för närvarande regeringens uppdrag att lämna förslag till innehåll,
omfattning och genomförande av ett sådant program. Det finns således
inte någon färdig plan för hur medlen ska användas. Därför anser
Kristdemokraterna att dessa medel bör frigöras helt från anslaget för att
kunna utnyttjas på annat sätt.
Sjöfartsstödet
Kristdemokraterna har nått framgång med sin sjöfartspolitik. Riksdagen
har nyligen beslutat att ge regeringen i uppdrag att införa ett nytt
sjöfartsstöd under innevarande år. I regeringens förslag till tilläggsbudget
för 2001 ökas anslag 36:8 Bidrag till sjöfarten med 105 miljoner kronor.
Detta är en angelägen revidering av budgeten, men det är beklagligt att
regeringen inte har en mer ambitiös tidsplan för utökningen av stödet. I
vårpropositionen skriver regeringen att sjöfartsstödet ska införas så snart
som möjligt, dock senast den 1 januari 2002. Kristdemokraternas avsikt
när frågan drivits har varit att sjöfartsstödet skall träda i kraft redan till
sommaren, dock senast den 1 september 2001. Det är anmärkningsvärt att
regeringen inte lyckats föra frågan i hamn trots att en snabbutredning
gjorts och underlag finns för beslut. Svensk handelssjöfart är ledande på
miljö- och säkerhetstänkande men lever under pressade ekonomiska
förhållanden. Det är viktigt att kompetensen finns kvar i Sverige, och för
det krävs en aktiv sjöfartspolitik. Regeringen bör därför senast den 1
september införa det nya sjöfartsstödet.

Stockholm den 2 maj 2001
Mats Odell (kd)
Stefan Attefall (kd)
Harald Bergström (kd)
Sven Brus (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Göran Hägglund (kd)
Helena Höij (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Per Landgren (kd)
Kenneth Lantz (kd)
Maria Larsson (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Inger Strömbom (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)