med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

Motion 1999/2000:T21 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)
I propositionen konstaterar regeringen att det råder stor brist på
kompetent personal för att bygga och underhålla stora IP-nät (IP=Internet
Protocol). Nuvarande utbildningar i nätbyggande och IP-teknik vid
landets högskolor är inte av den omfattningen att de täcker behovet. I
betänkandet från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, påtalades
att endast ett fåtal lärare besitter de kunskaper som krävs för att
undervisa inom området, vilket också bekräftades av remissvaren.
Problemet är så stort att en särskild satsning på forskning och utbildning
är nödvändig för att inte den stora nationella satsningen på utbyggnad av
bredband ska äventyras. Utan en kraftfull satsning på
kompetensutveckling inom bredbandsområdet är risken stor för
"flaskhalsar" och ineffektivt nyttjande av nätkapaciteten.
För att åstadkomma en kvalificerad utbildning inom området krävs en
satsning även på forskningen. Det finns många högintressanta problem att
lösa när det gäller dimensionering, modulering och styrning av datatrafiken.
Ett viktigt syfte med propositionen är regional utveckling och skapandet av
förutsättningar för tillväxt i hela landet genom en bra IT-infrastruktur. Trots
detta fokuseras intresset när det gäller forskning och utveckling i hög grad
till Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och den påbörjade satsningen i
Kista. Vi menar att det finns starka skäl för en resolut och effektiv
investering i utbildning och kompetensspridning även utanför
Stockholmsregionen. Detta kan ske genom en satsning på ett
kompetenskonsortium inom bredbandsteknologi för forskning och
utveckling, som förutom KTH består av Högskolan i Karlskrona/Ronneby,
Linköpings universitet, Mitthögskolan och Luleå tekniska universitet. På så
sätt skulle man få en jämnare geografisk kompetensspridning, utan att tumma
på kvalitetsbegreppet. Samtliga universitet och högskolor har en väl
dokumenterad kvalificerad forskning och avknoppning på IT-området.
Satsningen bör både omfatta forskarutbildning inom IT-området och en
utökning av antalet grundutbildningsplatser (inom den planerade
utbyggnaden av antalet utbildningsplatser) inom området byggande och drift
av stora IP-nät.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett kompetenskonsortium för forskning och
utveckling inom bredbandsteknologi.

Stockholm den 5 april 2000
Britt-Marie Danestig (v)
Lennart Beijer (v)
Lennart Gustavsson (v)
Willy Söderdahl (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-04-14 Bordläggning: 2000-04-25 Hänvisning: 2000-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)