med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

Motion 1999/2000:MJ25 av Lennart Gustavsson (v)

av Lennart Gustavsson (v)
Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl.a.
förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en
ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning som
enligt min mening i vissa stycken är olycklig.
Regeringen föreslår i sin proposition att viltarterna ska särskiljas. Man
anser att småviltet inte har samma behov av samordning som de större
viltslagen. Min bedömning är att regeringens förslag i flera fall kommer att
försämra möjligheten att bedriva viltvård och småviltjakt. Detta mot
bakgrund av de stora regionala skillnaderna i ägostruktur. Eftersom de
föreslagna ändringarna kommer att innebära olägenheter beträffande
småviltjakt och jaktvård bör lagen i dessa avseenden inte ändras. Detta bör
ges regeringen till känna.
Regeringen föreslår vidare i propositionen nya röstningsregler som enligt
min bedömning kommer att försvåra bildandet av viltvårdsområden. Den nu
gällande ordningen är att föredra framför den som nu förslås. Det förstärkta
egendomsskyddet som åberopas för den föreslagna ändringen behöver inte
innebära att röstningsreglerna och arealkravet ska ändras. De nu gällande
reglerna kan mycket väl behållas. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att även småviltet skall utgöra sådant
angeläget allmänt intresse som kan ligga till grund för bildandet av
viltvårdsområden,
2. att riksdagen beslutat i enlighet med vad i motionen anförts om
föreslagna röstningsregler för bildande och upphävande av
viltvårdsområden.

Stockholm den 5 april 2000
Lennart Gustavsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)