med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

Motion 1999/2000:Ub20 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)
I regeringens proposition 1999/2000:68 Vissa skolfrågor föreslås bland
annat att det tidigare beslutade examensarbetet - nu kallat projektarbete -
skall betygsättas enligt den betygsskala som gäller för kärnämnes- och
karaktärsämneskurser. Som argument för detta anges att eleverna annars
kan komma att lägga olika ambitionsnivå på projektarbetet. Dessutom
befaras det att kraven skulle ställas för högt om endast godkänt eller icke
godkänt utfärdades, vilket skulle innebära att fler elever aldrig fullföljer
arbetet.
För Vänsterpartiets del stämmer tanken om ett längre, självständigt arbete
inom ramen för gymnasieskolan väl överens med vår kunskapssyn och
uppfattning om skolans roll. Det är angeläget att eleverna får möjlighet att
efter eget intresse välja tema och självständigt söka kunskap med läraren som
handledare, och det ger både god träning för kommande studier och viktig
livserfarenhet.
Vänsterpartiets utgångspunkt är en betygsfri skola. Eftersom kunskap inte
kan mätas på ett objektivt eller rättvist sätt faller grundvalarna för alla
former
av betygssystem. Betyg bidrar till konkurrensen i samhället och därmed
följer även utslagning. Utbildningen inom förskolan är idag betygsfri, vilket
de flesta ser som självklart. Vi anser att det är lika självklart att inte ha
betyg
i de högre årskurserna, inom gymnasieskolan och på högskolan. Ett intyg på
genomförd utbildning i grund- och gymnasieskolan är allt som behövs efter
det att eleven har nått upp till målen i kursplaner och läroplan. Betygen
förstärker ytterligare den sociala snedrekryteringen. Eftersom betyg
avspeglar klasskillnader i samhället är de både orättvisa i sig och ett hinder
för en utveckling mot ett mer jämlikt samhälle.
Med utformningen av den betygsfria skolan, som vi förespråkar, skapas
förutsättningar för en demokratisk och aktiverande skola där elever vågar
föra sin talan utan att vara rädda för repressalier i form av lägre betyg.
Eleven sätts här i centrum och prov och eventuella läxförhör används till
utvärdering av undervisningen istället för som betygsunderlag. Ökade
möjligheter till nyttjande av andra hjälpmedel än läroböcker uppstår.
Eftersom behovet av att mäta individuella prestationer försvinner, skapas
förutsättningarna för ett fruktbart arbete i grupp.
Vi avvisar de argument som regeringen anför för en graderad betygsskala
på projektarbetet, eftersom vi menar att de ger uttryck för en förlegad
kunskapssyn. Tanken att eleverna skall arbeta i skolan för att erhålla högt
betyg ger vid handen en skola där det lätt mätbara blir överordnat helhetssyn
och kritiskt tänkande. Den kunskap och de färdigheter som anges i skolans
mål underordnas en kortsiktig inlärningsprocess. En flergradig betygsskala
riskerar också att få en styrande effekt på valet av tema.
Att fler elever skulle misslyckas om bara godkänt/icke godkänt användes
som betygssteg har vi svårt att se. Det handlar förstås om att ge varje elev det
stöd och den hjälp som hon eller han behöver för att kunna genomföra
projektarbetet, och vår uppfattning är att om det var själva innehållet i
arbetet
som kunde komma i fokus och inte betyget så skulle motivationen för att
genomföra ett lyckat arbete snarare öka.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
projektarbetet inom gymnasieskolan endast skall betygsättas med
stegen godkänd eller icke godkänd.

Stockholm den 6 april 2000
Britt-Marie Danestig (v)
Lennart Gustavsson (v)
Kalle Larsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)