med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden

Motion 1999/2000:T8 av Monica Öhman m.fl. (s)

av Monica Öhman m.fl. (s)
De moderna kommunikationerna är viktiga för att skapa tillväxt, öka
sysselsättningen och utveckla välfärden. För oss socialdemokrater är det
en självklarhet att hela Sverige skall ha tillgång till goda
telekommunikationer.
Post- och telestyrelsen har föreslagit att mobilteleoperatörerna skall öppna
sina nät så att tjänsteföretag får rätt att köpa kapacitet i dessa. Motivet är
att
öka konkurrensen på mobilteleområdet. En ökad konkurrens kommer att få
till följd att priserna på samtal kommer att sänkas och att många fler
attraktiva tjänster kommer att erbjudas kunderna. Sänkta priser och ett ökat
utbud kommer självfallet att innebära en ökad efterfråga men även ökade
möjligheter till distansarbete, en uppfattning som delas av oss motionärer.
Regeringen har av denna anledning presenterat en proposition, 1999/00:57,
för riksdagen i syfte att ändra telelagen. En viktig del i lagförslaget är att
tillgången till nätkapacitet skall ske på konkurrensneutrala och icke
diskriminerande villkor. Det centrala är att de interna transferpriserna från
nätägarens nätbolag tillämpas för alla, även för nätägarens egen tjänsteverk-
samhet. Det vill säga att prissättning, liksom övriga villkor, är icke-diskrimi-
nerande.
Regeringens proposition är bra men för att ytterligare förstärka lagstift-
ningen bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till ändring av
telelagen, (1993:597) 60 §, så att tillsynsmyndigheten får meddela de före-
lägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag, till-
ståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vid
tvist om samtrafik, upplåtelse av nätkapacitet, villkor för sammankoppling av
nätkapacitet, överlämnande av telefonnummer eller förval skall tillsyns-
myndigheten på ansökan av part besluta vad som skall gälla mellan parterna.
Denna ändring är helt i linje med den nuvarande telelagstiftningen som ger
Post- och telestyrelsen beslutanderätt vid tvister om samtrafikvillkor, förval,
nummerportabilitet och olika former av nätuppkoppling.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ändring i telelagen.

Stockholm den 14 februari 2000
Monica Öhman (s)
Jarl Lander (s)
Hans Stenberg (s)
Krister Örnfjäder (s)
Monica Green (s)
Inger Segelström (s)
Christina Axelsson (s)
Claes-Göran Brandin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-02-14 Bordläggning: 2000-02-15 Hänvisning: 2000-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)