med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

Motion 1999/2000:K25 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Regeringens proposition Kommersiell lokalradio (1999/2000:55) innebär
en lång rad förbättringar vad gäller lagstiftningen för lokalradion.
De förbättringar som föreslås är upphävande av förbudet för tidnings-
utgivare och t ex förbudet mot att ha mer än ett tillstånd för att sända lokal-
radio. Förslaget om en rimlig koncessionsavgift är också positivt.
1.1 Urvalsmetod
Urvalsmetoderna för tilldelning av tillstånd att sända lokalradio har varit
livligt diskuterade. De olika metoderna kan beskrivas som
anbudsförfarande eller auktion, som lotteri eller som ett kriteriestyrt
tilldelningsförfarande.
Vi kristdemokrater anser att lotteri är en för godtycklig väg att gå. Det
tidigare anbudsförfarandet med tillstånd till högstbjudande var heller inte
bra, endast den mycket resursstarka hade möjlighet att ropa in tillstånd, i
flera fall på så höga nivåer att branschen fått dras med ackumulerade
underskott. Idéstarka tillståndsgivare men med svagare finansiell status än de
riktigt penningstarka fick med det systemet stå tillbaka.
Även om ett system med en administrativ tilldelningsprocess byggt på
vissa kriterier innebär vissa risker för otillbörliga bedömningar, finns det
dock en viss garanti genom att sådana beslut kan överklagas och därmed få
sin tydliga juridiska granskning. Vi delar alltså regeringens uppfattning om
att ett system med administrativ tilldelning är acceptabelt för tilldelning av
tillstånd.
1.2 Eget material
Förslaget innebär att kravet på sändning av eget material minskas från en
tredjedel av sändningstiden till tre timmar under tiden 06.00-21.00 samt
att det lokala materialet skall omfatta minst en timme per dygn.
Lagrådet har tydligt markerat att synen på det egna materialet inte bör
ställa krav på någon journalistisk nivå. Och regeringen delar Lagrådets
uppfattning att med eget material bör anses program som tillkommit enbart
för den egna verksamheten. Detta konstaterande är avgörande för vårt stöd
till denna del av propositionen. Det är betydelsefullt att synen på kravet på
eget material inte kan upplevas som styrande för programinnehållet och
därmed i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.
En stor del av de nuvarande lokalradiosändningarna är fokuserade kring
musik. Man kan ha olika uppfattningar om det önskvärda med detta.
Yttrandefrihetsgrundlagen tillförsäkrar varje medborgare rätten att offent-
ligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna känslor i vilket
ämne som helst. Även musik tillhör denna kategori. Vi utgår därför ifrån att
de nya tillstånden även medger musikradiokoncept.
1.3 Reklamtiden
Maximitiden för reklam är inte berörd i propositionen men är förstås av
stor betydelse för en kommersiell reklam. De nuvarande begränsningarna
framgår av 7 kap. i radio- och TV-lagen. Idag är den generella regeln
högst 8 minuter mellan hela klockslag eller 10 procent av den totala
sändningstiden.
Enligt vår åsikt kan en sändande kommersiell lokalradio inte utöka sin
reklam alltför mycket utan att förlora lyssnare. Det finns egentligen en
självreglerande nivå för hur mycket radiokonsumenten kan stå ut med av
reklambudskap. Vi föreslår därför att reglerna på området lättas upp. Man
bör kunna tolerera en generell regel om 15 procent av sändningstiden
kombinerad med möjligheten att sända upp till 12 minuters reklam per timme
under sex timmar per dygn.
Detta beslut bör endast omfatta den kommersiella lokalradion. Vi föreslår
alltså att riksdagen beslutar om förändrade reklamregler för den kommersi-
ella lokalradion enligt ovan. Det innebär en förändring av lagtexten i 7 kap.
radio- och TV-lagen (5 §).
1.4 Villkoren för befintliga sändningstillstånd
Den årliga avgiften för att sända lokalradio varierar kraftigt. Den genom-
snittliga avgiften är 1,4 miljoner kr per år. Flertalet programföretag har
uppvisat förluster.
I propositionen föreslås att de befintliga tillstånden förlängs i åtta år med
oförändrade koncessionsavgifter. Detta kommer förstås att leda till en
ohållbar konkurrenssituation för innehavare av de befintliga sändnings-
tillstånden jämfört med de nya tillståndshavarna som endast behöver betala
40.000 kr per år.
Visserligen konstaterar regeringen att de som idag bedriver verksamhet
inom lokalradion alltid har möjlighet att frånträda sitt tillstånd och ansöka på
nytt enligt det nya regelsystemet. Regeringen gör dock bedömningen att de
inte kommer att göra så. Det är klart förståeligt att den som investerat och
arbetat in en frekvens och en nisch ser det som ett stort risktagande att
behöva ställas inför möjligheten att inte få sitt tillstånd förnyat enligt det
nya
regelverket.
Vi anser dock att konkurrensskäl talar för att man avvecklar de genom-
gående höga koncessionsavgifterna för de befintliga tillstånden så att man på
sikt har ett konkurrensneutralt avgiftssystem. Eftersom de befintliga
tillstånden erbjuds förlängning med åtta år kan det enligt vårt synsätt vara
rimligt att koncessionsavgifterna trappas av under den förlängda tillstånds-
tiden så att de vid en ytterligare förlängning på fyra år hamnar på samma
koncessionsavgift som för tillstånden för det nya regelverket. Avtrappningen
ska ske i jämn takt under den åttaåriga tillståndsperioden. Detta avser endast
de tillstånd som ligger över den nya koncessionsavgiften på 40.000 kr.
Riksdagen bör besluta om en sådan avtrappning.
1.5 Fri radio på nationell nivå
Förslaget avser endast kommersiell lokalradio. Den tidigare
lagstiftningen ledde till att nätverk bildades, nätverk som väl inte är
rikstäckande men mycket omfattande. Många andra länder tolererar fria
nationella radiostationer som är kommersiellt finansierade. I Sverige
finns inte den möjligheten. Vi anser att man bör pröva en sådan
möjlighet. Regeringen bör överväga möjligheten av en fri nationell radio.
Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

2 Hemställan

2 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om reklamreglerna för den kommersiella
reklamradion i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar om en avtrappning av koncessions-
avgifterna för de befintliga tillstånd som förlängs i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om övervägande om en fri radio på nationell nivå.

Stockholm den 24 februari 2000
Ingvar Svensson (kd)
Björn von der Esch (kd)
Kjell Eldensjö (kd)
Maria Larsson (kd)
Ragnwi Marcelind (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Inger Strömbom (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)
Rolf Åbjörnsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-02-24 Bordläggning: 2000-02-25 Hänvisning: 2000-03-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)