med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

Motion 1999/2000:Fi3 av Mats Lindberg m.fl. (s)

av Mats Lindberg m.fl. (s)
Fjärde AP-fonden till Göteborg
Sveriges finansiella centrum är Stockholm. Det finns inget skäl att
utarma ett sådant starkt centrum som är avgörande för hela Sveriges
utveckling. Dock finns det - i den reformering som nu görs av AP-
fondsystemet - möjligheter att stärka regioner utanför huvudstaden, utan
att det utarmar Stockholms ställning i finansiellt hänseende.
Regeringens förslag till reformering av fondsystemet innebär bland annat
att en helt ny AP-fond, 4:e AP-fonden, ska etableras. Fonden, som inled-
ningsvis ska förvalta 125 miljarder kronor, ska enligt regeringens förslag
byggas upp från grunden med ny personal och ny infrastruktur m.m.
Flera ledande företrädare för näringsliv och forskning har uttalat sig för att
fjärde AP-fonden ska placeras i Göteborg. Det skulle kunna bidra till att ett
av Sveriges industricentrum vidareutvecklas och också stärka nyföretagandet
och den högre utbildningen i regionen. Detta utan att det inverkar utarmande
på Stockholms styrka som finansiellt centrum. Tvärtom skulle en placering i
Göteborg kunna bidra till att Sverige får ytterligare ett starkt finansiellt
centrum som kan bidra till en mer dynamisk ekonomisk utveckling i hela
landet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalisering av den nya Fjärde AP-fonden till
Göteborg.

Stockholm den 2 februari 2000
Mats Lindberg (s)
Krister Örnfjäder (s)
Rune Berglund (s)
Berit Andnor (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-02-09 Bordläggning: 2000-02-10 Hänvisning: 2000-02-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)