med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Motion 1999/2000:Sf14 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
1 Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen slår i propositionen fast att en utlänning som gifter sig eller
inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige skall ha
principiell rätt att bosätta sig här. Samtidigt vill regeringen förhindra att
någon av parterna utsätts för våld eller allvarlig kränkning. Regeringen
föreslår därför i propositionen att ansökan om uppehållstillstånd skall
kunna avslås, trots att förhållandet i sig framstår som seriöst, om det
finns en påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller
allvarlig kränkning i förhållandet. Om det finns särskilda skäl till det,
skall utdrag ur polisens register om den partnern som är bosatt i Sverige
kunna inhämtas.
Regeringen fastslår vidare att ordningen med uppskjuten
invandringsprövning skall behållas. Regeringen anser att det är angeläget att
liksom i dag motverka att uppehållstillstånd beviljas på grund av
skenäktenskap och skenförhållanden. Uppskjuten invandringsprövning
föreslås, till skillnad mot i dag, framgå direkt av utlänningslagen och i
normalfallet tillämpas under två år. Fortsatt uppehållstillstånd skall dock
kunna beviljas trots att förhållandet upphört inom tvåårstiden, om sökanden
eller sökandens barn utsatts för våld eller allvarlig kränkning.
Vidare föreslår regeringen att uppehållstillstånd bör kunna beviljas när det
är fråga om förhållanden som kan konstateras ha sin bakgrund i ett
traditionellt kulturmönster avseende arrangerade äktenskap, trots att parterna
träffats i begränsad omfattning och kanske saknar närmare kunskap om
varandra.
Regeringen anser att principen om att uppehållstillstånd för andra än
skyddsbehövande skall ha beviljats före inresan skall kunna frångås om en
utlänning har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen
inte kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in
ansökan där. Vidare föreslås i propositionen att Statens invandrarverk skall
byta namn till Migrationsverket.
2 Vänsterpartiets ställningstaganden
Vänsterpartiet är starkt kritiskt till det förslag som regeringen lagt fram
angående arrangerade äktenskap. I övrigt ställer sig Vänsterpartiet bakom
regeringens förslag i stort. Vi har dock vissa förslag till förbättringar och
andra synpunkter som vi med hänvisning till avsnitten i propositionen
redovisar nedan. Vi följer propositionens indelning. Avslutningsvis för vi
även fram ställningstagande för kvinnors rätt att fritt välja make.
2.1 Arrangerade äktenskap
I Sverige har vi tagit ställning mot vissa kulturmönster, som vi inte anser
skall förekomma i Sverige. Detta gäller till exempel månggifte,
äktenskap med eller mellan minderåriga och könsstympning. Det är
Vänsterpartiets ståndpunkt att Sverige även bör ta avstånd från
arrangerade äktenskap. Detta traditionella kulturmönster bottnar i ett
patriarkaliskt system som innebär att framför allt kvinnor, men ibland
även män, fråntas sin rätt att fritt välja make/maka.
Förslaget strider även mot FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, främst artikel 3 som garanterar kvinnorna
grundläggande friheter och mänskliga rättigheter och artikel 16 som
garanterar kvinnorna rätt att fritt välja make och ingå äktenskap endast med
sitt eget fria och fulla medgivande.
Regeringen skriver i propositionen (sidan 34) att kvinnorna i många fall
kommer
- - - från samhällen där kvinnans frihet är starkt begränsad. Vidare står det
att såväl kulturella som praktiska skäl blir de ofta helt beroende av sina män i
Sverige. Det är dessutom främst kvinnor som med hänsyn till de sociala och
kulturella förhållandena i hemlandet kan få svårigheter att återvända dit om
förhållandet upphört.
Utifrån denna verklighetsbeskrivning är det svårt att förstå att regeringen
vill underlätta för arrangerade äktenskap. I propositionen skriver
regeringen (sidan 40):
För att förhindra att någon mot sin vilja tvingas in i ett äktenskap är det
enligt
regeringens bedömning av stor vikt att särskilt grundliga muntliga
utredningar görs när det är fråga om arrangerade äktenskap. Vid den
utredningen är det mycket angeläget att den part som är bosatt i Sverige hörs
utan att någon släkting är närvarande och att en eventuellt nödvändig tolk är
opartisk. På så sätt torde man kunna fånga upp fall där det kommer fram att
kvinnan eller mannen känner sig tvingad att gå med på äktenskap.
Det är enligt Vänsterpartiets mening omöjligt att genom muntliga
utredningar få fram "sanningen" bakom arrangemanget. Dessutom
kommer i många fall enbart den part som är bosatt i Sverige att höras,
vilket utgör ytterligare hinder för utredaren vad gäller att få en
uttömmande bild av situationen.
Vänsterpartiet anser att alla ärenden som rör ansökan om uppehållstillstånd
på grund av anknytning skall behandlas på likvärdigt sätt. Förhållanden som
kan konstateras ha sin bakgrund i traditionella kulturmönster bör inte ges
någon särställning. Vårt regelsystem skall istället bevilja uppehållstillstånd
när det rör sig om en ansökan från en individ som av egen uttalad vilja och
på grund av en känslomässig bindning till en person i Sverige vill leva här.
Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
2.2 Risk för våld eller kränkning i förhållandet
Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringens förslag om att ansökan om
uppehållstillstånd skall kunna avslås, trots att förhållandet i sig framstår
som seriöst, om det finns en påtaglig risk för att sökanden kommer att
utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet. Regeringen
föreslår vidare att om det finns särskilda skäl till det, skall utdrag ur
polisens register om den partnern som är bosatt i Sverige kunna
inhämtas.
Vänsterpartiet vill här påpeka att det är högst sannolikt att dessa
regelförändringar kommer att få liten praktisk betydelse. Det beror på att
registerutdrag inte kommer att inhämtas regelmässigt. Dessutom är det få
kvinnor som utsatts för våld och/eller kränkning i förhållandet som anmäler
detta till polisen.
2.3 Fortsatt uppehållstillstånd trots att förhållandet upphört
2.3.1 Utländska kvinnor som söker anknytning till en i Sverige bosatt
man
Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att fortsatt uppehållstillstånd
skall kunna beviljas trots att förhållandet upphört, om sökanden eller
sökandens barn utsatts för våld eller för handlingar som innefattar
allvarlig kränkning av sökandens eller barnets frihet eller frid.
Vänsterpartiet vill dock gå längre. I motsats till regeringen accepterar vi
inte något våld eller någon kränkning i hemmet. Detta oavsett om det
drabbar svenskfödda eller invandrade personer som lever under
processen med uppskjuten invandringsprövning. Vi anser därför att de
föreslagna reglerna innebär att invandrade kvinnor och barn kan kommer
att få stå ut med för hög grad av kränkning innan de kan åtnjuta lagligt
skydd. Därtill behöver begrepp som våld och allvarlig kränkning
definieras tydligare för att öka rättssäkerheten och minska
tolkningsutrymmet för myndigheterna som handlägger ärendena.
Enligt Vänsterpartiets mening skall det inte finnas några särskilda regler
gällande övergrepp. Övergrepp och övergrepp av allvarlig art skall ingå i
definitionerna av våld och allvarlig kränkning. Vänsterpartiet anser att ringa
misshandel vid ett tillfälle skall definieras som våld. Med allvarlig kränkning
menar vi om mannen gjort eller hotat med något av följande (se SOU
1999:16 sidan 384):
- Hindrat kvinnans kontakt med andra människor
- Försökt göra det besvärligt för kvinnan att lära sig svenska
- Grälat på kvinnan och kallat henne fula namn
- Hotat kvinnan med utvisning
- Hotat kvinnan med våld
- Krävt sexuella handlingar mot kvinnans vilja
- Tagit kvinnans pengar och/eller inte låtit henne få pengar till nödvändiga
utgifter
- Kastat ut kvinnan från bostaden
- Behandlat kvinnans barn illa
- På annat sätt behandlat kvinnan illa
Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
Regeringen framför i propositionen att om varje våldshandling eller
kränkning som sökande utsätts för skulle leda till uppehållstillstånd,
skulle bestämmelserna om reglerad invandring kunna kringgås. Vi delar
inte den uppfattningen. Vi tror inte att kvinnor söker anknytning i
Sverige med föresatsen att provocera mannen till våldshandlingar för att
sedan bryta upp förhållandet och söka eget permanent uppehållstillstånd!
Vidare skriver regeringen i propositionen (sidan 54):
Övergreppen måste ses i sitt sammanhang. I varje ärende bör således hänsyn
tas till under vilka omständigheter övergreppen har ägt rum, hur allvarligt det
har varit och om det rört sig om en enstaka episod eller om systematiska
övergrepp.
Vänsterpartiet anser inte att det finns några omständigheter som kan
försvara att övergrepp skett. Vidare anser Vänsterpartiet att övergrepp
alltid är allvarliga nog för att samhället skall reagera. Detta gäller även
om övergreppen sker vid ett eller flera tillfällen. Det finns ingen
anledning att behandla en grupp utländska kvinnor annorlunda än
kvinnor födda i Sverige.
Regeringen skriver i propositionen att om ett påstående om våld eller
kränkning i förhållandet framställs först i samband med att utvisningsbeslutet
överklagas, bör det krävas en rimlig förklaring av sökanden till varför
omständigheterna inte framförts tidigare för att påståendet skall bedömas
som trovärdigt. Vänsterpartiet anser att prövningen av om kvinnan eller
barnen utsatts för våld eller kränkning skall vara densamma oavsett vid
vilken tidpunkt kvinnan eller barnen berättar om händelsen. Detta bör
riksdagen ge regeringen till känna.
2.3.2 Utländska män som söker anknytning till en i Sverige boende
kvinna
Utländska män som söker anknytning till en i Sverige boende kvinna
behandlas i begränsad utsträckning i propositionen. Föreningen
Återföreningen genomförde hösten 1994 en enkätundersökning bland
sina medlemmar. Undersökningen visade att en stor del av föreningens
medlemmar mådde mycket dåligt på grund av den psykiska press de
utsattes för under den långa väntetiden. I en del fall blir pressen så hård
att förhållandet spricker. Finns det då barn i förhållandet inleds ofta en
vårdnadsprocess som kan dra ut på tiden. Under den tiden kan faderns
tillfälliga uppehållstillstånd löpa ut och eftersom anknytningen i Sverige
har upphört avvisas han. Vänsterpartiet anser att om en vårdnadsprocess
pågår så bör uppehållstillståndet förlängas. Detta bör riksdagen ge
regeringen till känna.
2.4 Uppehållstillstånd efter inresan
Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringens förändring och klargörande
vad gäller vid vilka tillfällen ansökan om uppehållstillstånd kan lämnas
in och beviljas efter inresa i Sverige. Vi anser dock att ytterligare
klargöranden krävs, för att minska risken för tolkningsproblem i
framtiden.
Vi anser att propositionen måste precisera vad som avses med "mycket
lång värnpliktstjänstgöring". Vänsterpartiet föreslår 18 månader som
tidsgräns. Vi anser att väntetider längre än sex månader för att få göra en
ansökan hos en svensk ambassad också skall vara ett skäl att frångå
huvudregeln. Vidare skall det alltid vara skäl nog för att frångå huvudregeln
om utlänningen har barn i Sverige eller väntar barn tillsammans med en
person bosatt i Sverige. Samtliga av dessa förslag bör riksdagen ge
regeringen till känna.
Vi har förståelse för att avsaknad av styrkt identitet försvårar ett bifall till
en ansökan om anhörighetsinvandring. Vänsterpartiet kan dock inte godta att
ansökan i regel bör avslås om identiteten inte kan klarläggas om inte
skyddsbehov åberopats, det vill säga i första hand när det gäller
familjeåterförening. Detta skulle innebära att hela folkgrupper kommer att
utsättas för en faktisk diskriminering, eftersom människor från vissa länder
eller områden oftast saknar möjlighet att styrka sin identitet på ett sätt som
svenska myndigheter godtar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
2.5 Kvinnors rätt att fritt välja make
I artikel 16 i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor står att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder
för att tillförsäkra kvinnor lika rätt att fritt välja make. Denna konvention
har Sverige ratificerat. Trots detta är kvinnor som bor i Sverige inte
tillförsäkrade denna rätt. Vi har tidigare i motionen angivit att
regeringens syn på arrangerade äktenskap är i strid med artikel 16 i FN:s
konvention. Nedan följer ytterligare exempel på bristande respekt för
kvinnors rätt att fritt välja make.
Om den manlige partnern kommer ifrån till exempel England eller USA
får paret snabbt och utan krav på längre förhållanden uppskjuten
invandringsprövning. Kommer däremot den manliga parten från ett u-land,
som till exempel länder i Afrika, kräver invandringsmyndigheterna fleråriga
förhållanden och att den svenska kvinnan vid ett flertal tillfällen ska åka
utomlands till sin partner för att bevisa förhållandets seriositet.
Vänsterpartiet
har under flera år och vid olika tillfällen påpekat denna diskriminerande och
paternalistiska tillämpning av lagstiftning. Vi tvingas tyvärr konstatera att
det
inte skett någon förändring.
Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringens förslag om
seriositetsprövning. I seriositetsprövningen bedöms förhållandets
varaktighet, korrespondens och om parterna talar ett gemensamt språk.
Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans.
Regeringen skriver vidare: "Hänsyn tas vidare till sedvänjor inom andra
kulturer." Vänsterpartiet anser det nödvändigt att regeringen i förarbetena
anger vad man avser med andra sedvänjor inom andra kulturer. En sådan
sedvänja inom de flesta kulturer är att äldre män ingår äktenskap med yngre
kvinnor. Det har hänt att Invandrarverket avslår ansökan om anknytning och
betraktar det som icke seriöst därför att den svenska kvinnan är äldre än
mannen. I Sverige har vi även sedvänjan att äldre kvinnor gifter sig med
yngre män. Förhållandets seriositet skall, under förutsättning att parterna inte
är minderåriga, med andra ord inte bedömas utifrån parternas ålder. Enligt
Vänsterpartiet är detta ännu ett exempel på en diskriminerande och
paternalistisk tillämpning av lagstiftningen, som inte är i överensstämmelse
med artikel 16 i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor.
Invandrarverket skall arbeta fram riktlinjer och sprida kunskap bland sin
personal om kvinnors asylskäl. Vänsterpartiet anser att även utbildning om
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och
kvinnors rätt att fritt välja make bör ingå i detta kompetenshöjande arbete.
Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

3 Hemställan

3 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om arrangerade äktenskap,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts vad gäller fortsatt uppehållstillstånd trots att
förhållandet upphört och behovet av tydligare definition i förarbetena
av begreppen våld och allvarlig kränkning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att prövningsprocessen gällande om kvinnan
eller barnen utsatts för våld eller kränkning skall vara oberoende av
vid vilken tidpunkt kvinnan och/eller barnen berättar om händelsen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att uppehållstillstånd bör förlängas trots att
förhållandet upphört om en vårdnadsprocess pågår,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att "mycket lång värnpliktstjänstgöring" bör
definieras till omkring 18 månader vad gäller uppehållstillstånd efter
inresan,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att längre än sex månaders väntetid för att få
göra en ansökan hos en svensk ambassad alltid skall vara skäl nog för
att frångå huvudregeln om att uppehållstillstånd skall ha lämnats in
och beviljats före inresa till Sverige,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att de fall då utlänningen har barn i Sverige eller
väntar barn tillsammans med en person bosatt i Sverige alltid skall
vara skäl nog för att frångå huvudregeln om att uppehållstillstånd skall
ha lämnats in och beviljats före inresa till Sverige,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om risken för diskriminering av vissa folkgrupper
om ansökan i regel bör avslås om identiteten inte kan klarläggas om
inte skyddsbehov åberopats,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Invandrarverket, i sitt arbete med att arbeta
fram riktlinjer och sprida kunskap bland sin personal om kvinnors
asylskäl, bör inkorporera utbildning om FN:s konvention om
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och kvinnors rätt
att fritt välja make.

Stockholm den 9 februari 2000
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)
Ingrid Burman (v)
Lars Bäckström (v)
Stig Eriksson (v)
Owe Hellberg (v)
Berit Jóhannesson (v)
Tanja Linderborg (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Kalle Larsson (v)
Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-02-09 Bordläggning: 2000-02-10 Hänvisning: 2000-02-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)