med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

Motion 1999/2000:K18 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Regeringen föreslår i proposition 1999/200:35 Upphovsrätten och
offentlighetsprincipen att en ny sekretessbestämmelse ska införas till
skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit
till en myndighet. Endast uppgifter i verk som inte kan antas sakna
kommersiellt intresse kommer att omfattas av bestämmelsen. Dessutom
gäller bestämmelsen bara om ett röjande av uppgifterna innebär ett
upphovsrättsligt förfogande. Ett omvänt skaderekvisit tillämpas då
sekretess inte ska gälla om det står klart att uppgiften kan röjas utan att
rättighetshavaren lider skada. Lagändringen träder i kraft den 1 april
2000.
Kristdemokraterna önskar framföra synpunkter på propositionen vad gäller
avsaknaden av en permanent lösning på problemet samt det omvända
skaderekvisitet.
1 Handlingsoffentligheten begränsas för vissa upp-
hovsrättsligt skyddade verk
Regeringen önskar begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar när
det gäller vissa inte offentliggjorda verk. Upphovsrättsligt skyddade verk
som inte offentliggjorts har ett särskilt högt skyddsvärde. Det är inte
rimligt att handlingsoffentligheten ska kunna utnyttjas för att mot
upphovsmannens vilja framställa exemplar av inte offentliggjorda verk
och på så sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.
Synpunkter har framkommit bland annat från Lagrådet att den föreslagna
regleringen inte bör betraktas som permanent utan som ett provisorium "det
är angeläget att en mera långsiktig och heltäckande lösning på problemet
söks". Regeringen, som också instämmer i denna bedömning, anser att det
fortsatta arbetet ryms inom Offentlighets- och sekretesskommitténs uppdrag.
Kristdemokraterna anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att en
genomarbetad och permanent lösning utarbetas snarast. Ett lagförslag på det
här området bör träda i kraft senast den 1 januari 2003.
2 Skaderekvisit
I propositionen presenteras ett omvänt skaderekvisit, det vill säga "om
uppgifterna är sådana att de faller inom sekretessbestämmelsens
tillämpningsområde"- - -"råder en presumtion för sekretess". I dessa fall
kan utlämnande endast ske "i de fall det står klart att det kan ske utan att
rättighetshavaren lider skada".
Flera remissinstanser har varit tveksamma till konstruktionen. JK, RO och
SIF anför att konsekvenserna av lagändringen är svåra att överblicka.
Riksarkivet önskar ett "mer måttfullt utformat" skaderekvisit. Tidnings-
utgivarna menar att skaderekvisitet bör vara rakt och att det klart i lagtexten
ska framgå att det är ekonomisk skada som avses.
Kristdemokraterna delar remissinstansernas farhågor. Risken är stor att
handlingar som annars skulle betraktas som offentliga sekretesstämplas. Vi
anser att ett rakt skaderekvisit är tillräckligt för att skydda de upphovs-
rättsliga intressena.

3 Hemställan

3 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en långsiktig och heltäckande lösning på
problemet presenteras och att ett lagförslag träder i kraft senast den 1
januari 2003,
2. att riksdagen i enlighet med motionen beslutar om ett rakt
skaderekvisit.

Stockholm den 19 januari 2000
Ingvar Svensson (kd)
Björn von der Esch (kd)
Kjell Eldensjö (kd)
Maria Larsson (kd)
Ragnwi Marcelind (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Inger Strömbom (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)
Rolf Åbjörnsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-01-21 Bordläggning: 2000-01-25 Hänvisning: 2000-01-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)