med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö9 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

av Gunilla Wahlén m.fl. (v)
Vi motionärer anser att regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya
försvaret är inledningen till en positiv omställning av det svenska
försvaret. Inom arméförbandsområdet behöver dock
totalförsvarsinriktningen förstärkas och utvecklas. Utifrån regeringens
ursprungliga riktlinjer att försvarspolitiska, ekonomiska och
regionalpolitiska aspekter skulle fälla avgörandet vad gäller
dimensionering och placering behöver vissa ändringar göras i
propositionen.
1 Försvarspolitik
I propositionen föreslås att Sollefteå garnison läggs ned och att T 3
flyttas till Östersund. Samtidigt vet vi att regeringen i underlagsarbetet
tydligt uttalat att de militära övningsförutsättningarna är avsevärt bättre i
Sollefteå än i Östersund. Vid Sollefteå garnison finns utmärkta
övningsförutsättningar för framtidens militära försvar, med en naturlig
interaktion mellan mekaniserade förband och underhållsförband, på ett
miljögodkänt skjutfält i direkt anslutning till garnisonen. Det sista är inte
minst viktigt ur miljösynpunkt eftersom onödigt långa transporter
härmed kan undvikas. Något liknande är omöjligt att uppnå i Östersund.
Vidare finns mycket goda förutsättningar att utveckla samarbetet mellan
civila och militära resurser i Ådalen.
En av försvarets nya huvuduppgifter är att bidra till fred och säkerhet i
omvärlden samt att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i
fred. Detta totalförsvarskoncept innebär en klar kvalitetsförbättring vad
gäller samordning av samhällsresurser inom civilförsvarsutbildning,
samarbete med Sida/Sandö, Räddningsverket, Hundskolan, Kyrkans
krishanteringsutbildning etc.
2 Ekonomi
Regeringens egna riktlinjer för Försvarsmaktens grundorganisation
talade om att förändringen skall leda till lägre utgifter och att kostnader
för nyinvesteringar och omlokaliseringar skall minimeras. Tydligen
gäller detta inte i Sollefteåfallet. Hur man än räknar så blir det dyrare
med en avveckling av Sollefteå garnison än NB 5 i Östersund.
3 Regionalpolitik
Regionalpolitisk hänsyn skall tas om en region är stort beroende av
försvaret enligt de ursprungliga riktlinjerna. Återigen gäller detta inte i
Sollefteå enligt propositionen. Var tionde person i arbetsför ålder berörs
direkt av en avveckling av Sollefteå garnison. För att uppnå en
jämförelse så kan det liknas vid att två Volvokoncerner läggs ned i
Göteborg.
En avveckling av Sollefteå garnison innebär inte bara en stor
kompetensförlust. Många försvarsanställda engagerar sig i samhälls- och
föreningslivet, vilket gör att staden och kommunen lever. För att en ort som
Sollefteå skall överleva på sikt fordras att även denna del av samhällslivet
fungerar. Sollefteå har tidigare fått vidkännas försvarsnedläggningar. Detta
arbetar kommunen med på ett föredömligt sätt genom att med egna resurser
skapa förutsättningar för ny företagsamhet på Nipanområdet. Vad som ovan
anförts skall ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag (nr 3) i den del som
avser nedläggning av NB 21 i Sollefteå,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att lägga ned NB 5 i Östersund,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag (nr 8) om att lägga ned
T 3 i Sollefteå.

Stockholm den 9 december 1999
Gunilla Wahlén (v)
Claes Stockhaus (v)
Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)