med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö8 av Siv Holma och Stig Eriksson (v)

av Siv Holma och Stig Eriksson (v)
1 Arméförbandens dimensionering och placering
1.1 Förändring av Lapplands jägarregemente i samverkan med
K4 i Arvidsjaur
Vi delar regeringens motiv att behålla K 4 i Arvidsjaur. Det finns
emellertid strikta försvarspolitiska motiv som talar för att Lapplands
jägarregemente kan bibehållas med förändrad ny organisation för att dels
möta behov utifrån de miljöhot som finns inom Barents region, dels
komplettera K 4 i Arvidsjaur på vissa områden.
2 Miljöhot inom Barents region
Barentsregionen, som består av de nordligaste delarna av Norge, Sverige,
Finland och Ryssland, har 4,4 miljoner invånare. Barentsregionen är
fortfarande ett militäriserat område, men gränslinjen mellan Ryssland
och de nordiska länderna tenderar i dag att bli ekonomisk. Den viktigaste
åtgärden för att minska spänningen i Barentsområdet idag är att
åstadkomma en ekonomisk utjämning i regionen. En förutsättning för
detta är en stabil demokratisk utveckling.
I Murmansk- och Arkhangelskområdet finns världens största koncentration
av kärnreaktorer. Stora mängder radioaktivt avfall förvaras på ett
otillfredsställande sätt. Slutförvaringsanläggningar för radioaktivt avfall
saknas och stora mängder avfall har dumpats i Barents hav och Kolahavet.
Samtidigt som Vänsterpartiet arbetar för att Sverige i internationella fora
med kraft verkar för en samlad internationell insats för att lösa problemen
med kärnkraftssäkerhet och strålskydd inom Barentsregionen finns det behov
av nationell kapacitet för att klara de faktiskt existerande miljöhot som finns.
Inom området tickar flera tidsinställda bomber med radioaktivt avfall.
Se bilden framför er: En olycka har inträffat i Murmansk- och
Arkhangelskområdet. Radioaktivt nedfall sprider sig över ett stort område
där förutom att norra Ryssland blir drabbat även Nordfinland, Nordsverige
och Nordnorge löper mycket stor risk att bli drabbade. Människor flyr från
de smittade områdena.
3 Komplement till K 4 i Arvidsjaur
Kiruna är beläget norr om Polcirkeln och har inom sitt övningsområde
alpin terräng som kan komplettera K 4 i Arvidsjaur. En samverkan
mellan de två enheterna förutsätts och kan om det behövs organisatoriskt
ligga under K 4. I detta sammanhang måste man ta hänsyn till avståndet.
Avståndet mellan t ex Karesuando och Arvidsjaur är drygt 50 mil alltså
ett avstånd som kan jämföras med avståndet mellan Stockholm och
Göteborg. Dimensioneringen av regementet och utbildningskapaciteten i
Kiruna kan bestämmas utifrån en bedömning av behoven.
4 Målet för den nya organisationen ARTIC C I22
Målet för det nya regementet som kan gå under arbetsnamnet ARTIC C
I22 skulle kunna sammanfattas i följande punkter:
- utbilda och organisera enheter för totalförsvaret för uppdrag i fred, kris och
krig
- försvar av ytor norr om Polcirkeln
- internationellt samarbete
- enheterna kan även ledas av Räddningsverket, Polisen och Röda korset.
Den nya organisationen utbildar och organiserar enheter för försvar av
arktiska glesbygds- och ödemarksytor norr om Polcirkeln. Specialenheter
finns för särskilda uppgifter i flyktingmottagning, sjukvård, indikering av
radioaktivt nedfall, sanering och brandbekämpning. Enheten ska ha kort
insatstid (1 vecka) och vara uthållig. Den ska kunna användas även
internationellt och nationellt, främst i arktisk, fjäll- och ödemarksmiljö i
såväl fred som kris och krig. Den ska kunna ledas även av
Räddningsverket, Röda korset och Polisen.
5 Utbildningskapaciteten
Organisering av extern utbildning av specialister. Den kan rikta sig
främst till utbildare i specialistroller samt chefer vid såväl militära som
civila myndigheter och organisationer. Utbildningen riktas mot
ödemarkskunskap med vintertjänst, alpin utbildning såväl under sommar-
som vintertid. Den externa förbandsutbildningen kan rikta sig till
nationella och eventuella utländska förband/organisationer (på FN- eller
OSSE-mandat) med eller utan egna specialister som erbjuds utbildning.
Syftet med denna utbildning, vilken kan skräddarsys, är att förbandet
efter utbildningen ska få ökad förmåga att lösa förelagda uppgifter under
besvärliga förhållanden.
Till utbildningskapaciteten kan också extern friskvård läggas. Friskvård i
fjäll- eller skogsmiljö genomförs som skidåkning, fjällvandring, klättring
eller s k adventure training. Den kan med fördel genomföras i samverkan
med FMLIC (Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum) och övriga
nationer i regionen.
6 Utvecklingspotential
Det nya komplementet till K 4 i Arvidsjaur som ARTIC C I22 föreslås
bli har en utvecklingspotential i form av organisations- utrustnings- samt
metodförsök till
- försvarsindustrin
- övrig industri
- militära myndigheter och organisationer
- civila organisationer
Stöd och samverkan kan ske i form av ömsesidigt erfarenhets- och
resursutbyte med organisationer såsom Cold Center, MRI - Miljö och
Rymdforskningsinstitutet, Stockholms universitet (främst Tarfala
Forskningsstation) Esrange, FOA m fl. Stödet utvecklas mot att ge
service för grundorganisationens behov. Då verksamheten så kräver kan
stödet specialinriktas mot ställda behov.
7 Sammanfattning
Vi föreslår att riksdagen beslutar att komplettera K 4 i Arvidsjaur med
Lapplands jägarregemente i ny förändrad organisation dels för att möta
behov utifrån de miljöhot som finns inom Barents region, dels för att
komplettera K 4 i Arvidsjaur på vissa områden. Denna åtgärd kan
finansieras genom att Försvarsmakten endast ska ha kvar fyra
flygflottiljer, vilket betyder att
F 21 i Luleå, F 4 i Östersund, F 7 på Såtenäs och F 10 i Ängelholm
bibehålls och att F 16 i Uppsala och F 17 i Kallinge läggs ned. Detta bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att komplettera K 4 i Arvidsjaur med Lapplands
jägarregemente i ny förändrad organisation,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att lägga ned F 16 i Uppsala och F 17 i Kallinge.

Stockholm den 9 december 1999
Siv Holma (v)
Stig Eriksson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)