med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö6 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Malmöområdets kuppförsvar måste beaktas.
Regeringens proposition 1999/2000:30 - Det nya försvaret - vittnar om att
regeringens bild av ett starkt försvar för Sverige saknar förankring i
verkligheten. Regeringen tänker kortsiktigt och hoppas att inget skall hända.
Så agerade man 1925 och det som inte skulle kunna hända, det hände. Då
blev vi tvingade att inleda en upprustning av försvaret till en kostnad som
blev onödigt stor tack vare tidigare försummelser. Detta borde inte tillåtas
hända igen.
Mot bakgrund av de oroshärdar, tyvärr inte orealistiskt, som kan blossa
upp och utvecklas till väpnade konflikter i vår nära omvärld, är det alldeles
för tidigt att inleda sådan nedrustning av försvaret som regeringen med stöd
av Centerpartiet föreslår i propositionen.
Ingen vet hur situationen i Ryssland kommer att utvecklas. Landets
demokratiska och ekonomiska läge ger få eller, kanske riktigare, inga
signaler om stabilitet. De kommunister och vad de stod för och som styrde
Sovjetunionen tidigare, verkar nu vädra morgonluft och enligt flera källor
blir deras förankring i väljarkåren allt starkare. För miljontals ryssar har
"demokratiseringen" inte inneburet några fördelar, vilket gör att många
menar att det var bättre förr. Detta gör att de krafter som talar om revansch i
Ryssland erhåller ett oroväckande stort stöd, vilket borde oroa regeringen. Vi
borde således avvakta främst utvecklingen i Ryssland, innan nedrustning av
försvaret kan diskuteras.
Regeringens och Centerpartiets förslag bör därför avslås i avvaktan på en
grundligare analys av det framtida försvarsbehovet.
Runt om i Sverige anser man att många regioner närmast lämnas i sticket.
Malmö med omnejd är i det fallet inget undantag. Många med rätta anser att
försvaret, i första hand kuppförsvaret, av Malmö och stadens närområde
kommer att försämras om propositionen blir verklighet. Det finns mycket
viktiga anläggningar och funktioner i och runt Malmö som med säkerhet
kommer att vara förstahandsmål för eventuella angripare. Den fasta för-
bindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är ett sådant exempel. Området i
och runt Barsebäck är av naturliga skäl ett annat liksom vikten av att
Öresund i ett krigsläge kan försvaras.
Ledningsfunktioner med förankring och lokalkännedom i Malmöregionen
och möjligheter till att snabbt mobilisera kuppförsvarsstyrkor får inte
försämras. Ett starkt kuppförsvar i regionen som snabbt kan träda i funktion
är dessutom avskräckande. Det är således av största vikt att personal och
material i erforderlig nivå tillförs Malmöregionens kuppförsvar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stöd till försvaret i Malmöregionen.

Stockholm den 9 december 1999
Sten Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)