med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö5 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Bakgrund
I regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslås bland
annat att organisationsenheterna Marincentrum på Berga och Ostkustens
marinkommando på Muskö, båda belägna i Haninge kommun, skall
läggas ned. Vidare föreslås, beträffande Muskö örlogsvarv, att det
visserligen skall finnas kvar i grundorganisationen, men att varvets
framtid skall utredas vidare.
Det konstateras i propositionen att det totala underhållsbehovet liksom
behovet av torrsättningsresurser för mer kvalificerat underhåll kommer att
minska. Regeringen anser därför att det är av vikt att produktion och
underhåll så långt som möjligt hålls samman för att få en rationell
verksamhet. Regeringen nämner att en viktig resurs i detta sammanhang är
kompetens för produktion av nya fartyg och fartygstyper och att denna
produktionsresurs i dag finns vid Kockums AB i Karlskrona. Regeringens
slutsats blir att ansvaret för att genomföra det framtida marina fartygs-
underhållet skall läggas på civil varvsindustri.
Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag att i samverkan med
Försvarets materielverk redovisa under vilka förutsättningar och till vilka
kostnader civil varvsindustri kan svara för genomförandet av det marina
fartygsunderhållet i anslutning till de två marina fartygsbaser som föreslås
vara kvar, nämligen Haninge/Berga och Karlskrona. Vidare skall redovisas
hur Musköanläggningens verksamhet påverkas om ansvaret för
genomförandet av det marina fartygsunderhållet läggs på civil varvsindustri
och om Ostkustens marinkommando läggs ned. Regeringen skall vid behov
återkomma till riksdagen i dessa frågor.
Musköanläggningen som helhet
Musköanläggningen är belägen 65 km söder om Stockholm i anslutning
till marinens viktigaste basområde i Östersjön. Anläggningen ligger nära
de marina skolorna och förtöjningsområdet på Berga. Anläggningen är
en stor befästning insprängd i berg. Den är konstruerad för att motstå
direktträff av taktiska kärnvapen. Den är därmed också opåverkbar av
alla kända konventionella vapen. Till ytan motsvarar anläggningen ytan
av stadsdelen Gamla stan i Stockholm. Inne i berganläggningen finns tre
dockor för större fartyg och ubåtar samt en slipanläggning för lyft av
mindre fartyg upp till 450 ton. Verkstadsdriften omfattande underhåll av
fartyg och vapen bedrivs av Muskö örlogsvarv.
Musköanläggningen utnyttjas som ledningsplats av chefen för Ostkustens
marinkommando för taktisk ledning av cirka 60 procent av Sveriges marina
förband. I fred bedrivs radarövervakning dygnet runt av svenskt
territorialhav. Ledningsorganisationen samverkar direkt med Kustbevakning-
en, sjöpolisen och Sjöfartsverket. Musköanläggningen är arbetsplats för
900 personer och den står sig väl vid en jämförelse av kostnaderna mellan
olika militäranläggningar för hyra inklusive förbrukning av el och vatten.
I Musköanläggningen har flera olika verksamheter samlats. Här finns
varvsverksamhet, förrådshållning av viktiga marina reservdelar samt
ledningsplats för ledning av större delen av de marina förbanden.
Muskö örlogsvarv
Marinens viktigaste basområde - Hårsfjärdenområdet på Södertörn -
ligger i direkt anslutning till stora övningsområden i skärgården och fritt
till sjöss. I basområdet finns nära nog allt som de marina förbanden
behöver för att kunna bedriva en effektiv utbildning. Muskövarvets
placering i nära anslutning till de marina förbanden är vitalt för att
förbanden skall kunna genomföra en kostnadseffektiv utbildning. Smärre
haverier eller andra tekniska problem med fartygs- och båtmaterielen
måste kunna åtgärdas snabbt för att undvika störningar. Även av
beredskapsskäl är placeringen i anslutning till den viktigaste basen av
stor betydelse.
På varvet underhålls mycket kvalificerad materiel som radio- och
radarmateriel, eldledningar, sonarutrustningar, siktesmateriel, högeffekt-
motorer, elmotorer, periskop till ubåtar, marinens samtliga robotsystem,
cirka 60 procent av marinens torpeder, ett stort antal minor som andra pjäser.
Här hanteras högteknologiskt materiel inom en mängd olika tekniska
områden. Den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs skyddat inne i
Musköanläggningen, vilket till exempel gör det möjligt att måla året runt
oberoende av temperatur och luftfuktighet.
Varvet är modernt och ägs av svenska staten. Verksamheten bedrivs
intäktsfinansierat med full insyn. Varvet konkurrerar inte med varvet i
Karlskrona. Under överskådlig tid finns behov av två varv. Överförs all
underhållsverksamhet till Karlskrona ökar verksamheten där med cirka
15 procent, medan Muskövarvets verksamhet då skulle minska med
100 procent.
Stort misstag på gång
Enligt min mening är flera stora misstag på väg att begås. Misstagen har
stora effekter såväl i fredstid som vid krig eller krigsfara. Ett av
misstagen består i att regeringen nu i praktiken föreslår en mycket kraftig
bantning av verksamheten i Haninge och främst på Muskö.
Marincentrum läggs ned. Ostkustens marinkommando läggs ned.
Samtidigt talar i dagsläget mycket för att det marina fartygsunderhållet
och varvskapaciteten på Muskö kommer att offras och överföras till
Karlskrona. Kvar på Muskö skulle möjligen kunna finnas en betydligt
bantad anläggning med viss verkstads- och vapenfunktion samt hållning
av reservdelsförråd.
Det är inte rimligt att hela den svenska ostkusten samt rikets huvudstads-
område avlövas denna verksamhet. Det kommer att innebära stora nackdelar
i fredstid ur ett utbildnings- och övningsperspektiv. Det kommer självfallet
att innebära ännu större nackdelar i orostider för försvarets totala och
effektiva förmåga att skydda och säkra huvudstadsområdets försvar.
Enligt min mening skall därför Försvarsmaktens verksamhet i Haninge och
i Musköanläggningen bibehållas. Dessutom är det min uppfattning,
beträffande propositionens övriga förslag, att regeringen låtit sig styras av
vad försvaret skall kosta samt regionalpolitiska överväganden, i stället för att
utgå från en analys av vad försvaret skall kunna göra för att bidra till säker-
heten i vår del av världen och för att värna vår egen trygghet. Därför bör de
aviserade paniknedläggningarna avvisas och propositionen avslås i sin
helhet. En ny försvarskommitté som utgår från Sveriges behov och intressen
bör tillsättas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens proposition 1999/2000:30 Ett nytt
försvar i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 9 december 1999
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)