med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö31 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)
Inledning
Den föreliggande propositionen 1999/2000:30 Det nya försvaret innebär
stora förändringar i Sveriges förmåga att kunna försvara sig i framtiden.
Bland annat lämnas långa landsgränser  i norra Norrbotten helt utan
försvar.  En oacceptabel situation uppstår som ger helt felaktiga signaler
till vår omvärld. Norra Sverige är av stor strategisk betydelse, även
militärt.
Norra Sverige är också det enda området där vårt land gränsar mot två
andra länder, Finland och Norge. Dessutom ligger ryska gränsen i när-
området. Om man vill leva upp till intentionerna att "hela landet skall leva" i
framtiden, så måste vi också vara beredda att försvara hela landet. Proposi-
tionens förslag om nedläggningar av förband i norra Sverige är oacceptabelt
ur säkerhetspolitisk synpunkt. Propositionen avviker i många väsentliga
stycken från de intentioner överbefälhavaren angivit i sitt underlag "Förslag
till framtida strukturer för försvarsmakten" från 1999-05-19. Ett exempel på
detta är antalet flygflottiljer i det framtida försvaret.
Bevara specialförbanden i Boden som plattformar
Propositionen föreslår att specialtruppslagen A 8, Lv 7, Ing 3,  S 3 samt
Norrlands helikopterbataljon i Boden omvandlas till detachement under
olika "moderförband" i södra Sverige. En sådan omvandling är
synnerligen olycklig och äventyrar vinter-kompetensen och
försvarsförmågan i övre Norrland. Bodens garnison med sina
specialtruppslag tillsammans med flygflottiljen
F 21 i Luleå utgör den mest kompletta garnisonen i landet för just detta
ändamål och måste därför bibehållas i sin nuvarande form.
Nya uppgifter för Lapplands jägarregemente i
Kiruna
Kirunas geografiska läge mellan Nato och Ryssland är unikt. Närheten
till det idag inte helt stabila Ryssland med stora atomanläggningar på
Kolahalvön gör att någon måste hävda Sveriges territoriella integritet på
Nordkalotten. Lapplands jägarregemente I 22 i Kiruna kan med fördel
ges den uppgiften. För att spara ekonomiska resurser kan I 22 i Kiruna
lämpligen omvandlas till ett detachement under K 4 i Arvidsjaur.
Lapplands jägarregemente I 22 i Kiruna bör också ges utökade uppgifter
för att kunna användas i fred, kris och krig. De skall ses som en resurs
inte bara i det militära försvaret utan även för hela totalförsvaret. De skall
klara av krävande patrulltjänst i arktisk terräng, lika väl som sjukvård,
atomsanering och flyktingmottagning. Soldaterna på I 22 skall också
kunna underställas Räddningsverkets befäl för att kunna verka som stöd
till samhället både i Sverige och internationellt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bevarande av vinterkompetens,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bevarande av Bodens garnison i nuvarande form,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bevarande av Lapplands jägarregemente I 22 i
Kiruna som ett detachement till K 4 i Arvidsjaur.

Stockholm den 9 december 1999
Erling Wälivaara (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)