med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö30 av Tuve Skånberg och Kenneth Lantz (kd)

av Tuve Skånberg och Kenneth Lantz (kd)
Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret sid 91 föreslår
att försvarsområdesstaben, Skånska dragonbrigaden och A 3 i
Hässleholm ska läggas ned, likaså att Södra flygkommandot och F 10 i
Ängelholm ska läggas ned. Utöver detta föreslås att nuvarande fyra
stödorganisationer till hemvärnet skall minskas till två.
Enligt flera tillgängliga beräkningar vore detta ett misstag ur såväl militär-
strategisk, utbildningsmässig som ekonomisk synvinkel.
Att lägga ned i synnerhet F 10 i Ängelholm har påvisats ge kostnader för
nyinvesteringar och omlokaliseringar som är högre än andra jämförbara
alternativ, en summa för merkostnad som ligger i storleksordningen en
miljard kronor har nämnts. Båda enheterna har utomordentliga övnings- och
skjutfält respektive landningsbanor som inte har visats kunna överträffas i
andra alternativ. För båda enheterna skulle en nedläggning innebära stor
kapitalförstöring i anläggningskostnader som inte med lätthet kan alterna-
tivutnyttjas. Det är inte förenligt med god personalvård att förflytta anställda
till nya arbetsplatser inom ett fåtal år, såsom skett under de senaste åren med
anledning av förändringarna i Skåne och speciellt F 5.
Till dess att Försvardepartementet övertygande visat att lösningen att lägga
ned försvarsområdesstaben, Skånska dragonbrigaden och A 3 i Hässleholm,
samt Södra flygkommandot och F 10 i Ängelholm, är ett bättre val än att
lägga ned andra jämförbara och alternativa enheter, bör regeringens förslag
avvisas.
Den frivilliga totalförsvarsorganisationen är också en viktig del av för-
svaret som skall bevaras och utvecklas på bästa sätt. Att föreslå en minskning
av denna organisation är inte trovärdigt och ger inte heller rätt signal till de
tusentals människor som engagerar sig i totalförsvaret på sin fritid. Dessa
män och kvinnor är kontrakterade för att kunna göra en försvarsinsats på kort
tid. Bara i Skåne är förslaget en halvering av nuvarande fyra stödorganisa-
tioner. Detta kan få till följd att kanske upp till hälften avstår från sitt
engagemang på grund av allt för långa resor till övningarna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att avvisa förslaget att lägga ned försvars-
områdesstaben, Skånska dragonbrigaden och A 3 i Hässleholm,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att avvisa förslaget att lägga ned Södra flyg-
kommandot och F 10 i Ängelholm,
3. att riksdagen avvisar förslaget om att minska den frivilliga total-
försvarsorganisationen i Skåne.

Stockholm den 9 december 1999
Tuve Skånberg (kd)
Kenneth Lantz (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)