med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö25 av Ingvar Eriksson och Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Ingvar Eriksson och Cristina Husmark Pehrsson (m)
Skåne drabbas hårt om regeringens proposition Det nya försvaret bifalls.
Förslaget att lägga ned skånska dragonbrigaden (MekB 8) samt Wendes
artilleriregemente (A 3) i Hässleholm innebär en rad negativa
konsekvenser. De goda erfarenheterna av den tidigare samlokaliseringen
mellan P 2 och T 4 och nu senast mellan P 2 och A 3 förloras.
Skånsk förbandsproduktion till låga kostnader
I Skåne är det nära till allt. De korta geografiska avstånden är
gynnsamma även vid produktion av militära enheter. Inom ett begränsat
geografiskt område finns två utbildningsplattformar för mekaniserade
förband. Skånska dragonbrigaden (MekB 8) i Hässleholm och södra
skånska brigaden (MekB 7) i Revinge.
I Skåne har sedan mer än 19 år tillbaka utbildats helbataljon genom att
gemensamt nyttja de båda skånska utbildningsplattformarna, så att de två
halvbataljoner som utbildas i Hässleholm respektive Revinge slås samman
till en helbataljon redan under vårens slutövningar. Vartannat år tillförs hel-
bataljonen de krigsförband som sätts upp i Hässleholm, vartannat år dem
som sätts upp i Revinge. Kostnaderna blir låga. Detta effektiva produktions-
sätt försvinner om MekB 8 läggs ned.
Vidare bör beaktas att drift- och underhållskostnaderna per körmil med
stridsvagnar och andra bandfordon är betydligt lägre på de skånska fälten. På
fälten i mellersta Sverige är varje körmil dubbelt så dyr som på Ravlunda
eller Revinge.
I Skåne finns landets enda utbildningsplattform för artilleriförband med
kompetens vad avser indirekt eld för understöd av mekaniserade förband i
form av Wendes artilleriregemente (A 3) i Hässleholm. Strävan i den nya
förbandsstrukturen är att gå från dagens blandning av infanteri- och mekani-
serade förband till enbart mekaniserade förband. En nedläggning av A 3
vilket föreslås i propositionen innebär med stor sannolikhet att en stor del av
den på området mycket kompetenta militära personalen lämnar den militära
banan. Den nya artilleriplattformen i Kristinehamn som regeringen föreslår
är en "solitär", vilket innebär att man måste börja med att bygga upp ovan-
nämnda kompetens från grunden, vilket inte förefaller vara särskilt kostnads-
effektivt.
Försvarsområdesstaben (P 2/Fo 14) är lokaliserad till Hässleholm, med
försvarsområdesgrupper i Revinge och Helsingborg. I regeringens
förslag som i sin tur bygger på den så kallade Ag Ledningsöversyn,
förordas att den nya militärdistriktsstaben, som ersätter fo-stabs- och
milo-stabsnivåerna, skall placeras i Göteborg, med två enheter för
regional samverkan och samverkan med de skånska kommunerna
lokaliserade till Lund (Revinge) respektive Hässleholm. Det finns en
betydande risk för att den kompetens som finns i Skåne, vad avser
ledning och utbildning av förband för territoriellt försvar och
frivilligverksamhet, kraftigt minskar i samband med en avveckling av fo-
staben i Hässleholm.
I militära sammanhang brukar man tala om tre terrängtyper: öppen terräng,
småbruten terräng och betäckt terräng. Inom ett begränsat geografiskt
område återfinns fem större övningsfält som uppvisar i stort sett alla typer av
terräng. De finns i södra och mellersta Sverige, från Hovdalafältets skogs-
beklädda höjdsträckning över Ravlundafältets blandning av skogsmark och
öppna ytor till Revingefältets, i huvudsak, öppna terräng med Krankesjön
som en faktor. De korta geografiska avstånden gör att man till låga kostnader
kan byta terrängtyp. Värt att notera är dessutom att den skånska terrängen
liknar den typ av terräng som förekommer i de områden i Europa där Sverige
kan komma att delta i internationella insatser. De korta geografiska
avstånden har betydande  fördelar för de värnpliktiga. Restiderna i Skåne är
korta, vilket underlättar för soldaterna under värnpliktstiden men också för
försvaret genom lägre kostnader. Närheten till universitet och högskolor är
god i Skåne, vilket självfallet är en annan positiv faktor.
Om regeringens förslag i propositionen bifalls av riksdagen skulle uppåt
2/3 av de värnpliktiga boende i Skåne tvingas till värnpliktsutbildning längre
norrut i landet till betydande merkostnader för försvaret. Detta är oaccepta-
belt.
Ekonomin kommer i än högre grad än tidigare att styra försvarets framtida
utveckling. Det är också viktigt att förmågan till tillväxt i händelse av ett
försämrat säkerhetspolitiskt läge lätt kan säkras. Det är samhällsekonomiskt
oklokt att lägga ned fler förband i Skåne. Som framgår av ovanstående ger
den samarbetsmodell som garnisonerna i Hässleholm och Revinge hittills
tillämpat när det gäller produktion av mekaniserade förband dels hög kvalitet
i förbandsproduktionen, dels är den ekonomiskt fördelaktig. Ett bibehållande
av A 3 i Hässleholm samt lokaliseringen av en militärdistiktsstab till
Hässleholm borde kunna ge de samordningsvinster som regeringen efter-
strävar.
Vi föreslår en fortsatt framtida samverkan och en sammanhållen stor
garnison i Skåne. Den skulle ge stora fördelar för försvaret. Man kan börja
med att pröva en struktur som möjliggör samverkan mellan flera funktioner
för att öka och effektivisera den dagliga verksamheten. Detta går att
genomföra inom ramen för en framtida brigadstridsgrupp i Skåne.
Försvaret i sin helhet skulle dessutom ha fördelar av framförda förslag
som:
- Effektiv utbildning av Skånes värnpliktiga i Skåne till lägre kostnad.
- Värnpliktssociala fördelar genom korta resor och närhet till sina när-
stående.
- Tillvaratagande av den goda befintliga militära kompetens som finns på
förbanden.
- Väsentligt bättre möjligheter att upprätthålla det frivilliga försvarets
numerär och kompetens i Skåne.- 10F- P
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar avslå regeringens proposition
1999/2000:30 i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär ny utredning med nya
direktiv i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 10 december 1999
Ingvar Eriksson (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)