med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö23 av Roy Hansson (m)

av Roy Hansson (m)
Gotska Sandön
Gotska Sandön är en del av Sverige.
Det är i rikets intresse att Gotska Sandön med sitt strategiska läge är
bebodd året runt då detta förhållande har stor betydelse för hävdandet av
landets gränser.
Den 7 februari 1985 beslutade regeringen att bemanning skall upprätthållas
året runt på Gotska Sandön samt att det skall ankomma på Försvarsmakten,
Sjöfartsverket, SMHI, Rikspolisstyrelsen och Statens naturvårdsverk att
gemensamt  svara för ifrågavarande bemanning.
Gotska Sandön bemannas idag av tillsyningsmän anställda vid Svenska
naturvårdsverket (SNV).
Underhåll m.m. av Gotska Sandön
Driftskostnaderna för tillsyningsmännens verksamhet på Gotska Sandön
är fördelade på de myndigheter vilka får tjänster utförda  på ön, d v s  de
som enligt tidigare angivet regeringsbeslut uppdragits att svara för
bemanningen.
Försvarsmaktens andel utgörs av en delkostnad avseende driften (10 %)
samt stöd med de transporter av personal och materiel till och från ön som är
nödvändiga för den verksamhet som bedrivs. Dessa transporter utförs i
huvudsak av KA 3, Fårösund.
KA 3 har idag fartyg och båtar som kan säkerställa transportbehovet till
och från Gotska Sandön under hela året av såväl personal som av tyngre
materiel såsom fordon och brännolja. Under hårda isvintrar är det endast
KA 3 som på Gotland har de resurser som erfordras för att tillgodose detta
transportbehov.
Konsekvenser av propositionen 1999/2000:30
Jag kan konstatera att med regeringens proposition "Det nya försvaret"
och den häri föreslagna nedläggningen av KA 3 kommer de resurser som
idag används för att transportera personal och nödvändig materiel till och
från Gotska Sandön året runt att utgå.
Alternativet är att underhålla Gotska Sandön från fastlandet. Det kommer
inte att vara möjligt de tider då isläggning i skärgården förhindrar fartygs-
rörelser med mindre fartyg, som kan lägga till vid Gotska Sandön (hamn-
anläggning saknas).
Återstår då att tillfälligt basera fartyg på Gotland, vilket även detta torde
innebära svårigheter eftersom propositionens förslag är att Fårösundsbasen
skall lämnas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att säkerställa nationens intresse att Gotska
Sandön även fortsättningsvis skall vara bemannad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att det inom ramen för Försvarsmaktens resurser
på Gotland även fortsättningsvis skall finnas de fartyg och båtar som
erfordras för att upprätthålla nödvändigt transportstöd till Gotska
Sandön.

Stockholm den 9 december 1999
Roy Hansson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)