med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö13 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
Regeringens förslag till långtgående nedrustning av det svenska försvaret
måste avvisas. Propositionen bygger mer på den ekonomiska ramen rege-
ringen bestämt sig för än på ett rimligt säkerhetspolitiskt antagande.
I den moderata partimotionen 1999/2000:Fö20 utvecklas de allmänna
moderata utgångspunkterna och det moderata alternativet när det gäller
försvarets framtid.
Vi vill med denna motion fästa uppmärksamhet främst på de utvecklings-
möjligheter som finns inom Halmstads garnison.
I och med beslutet att flytta Lv 6 till Halmstad i samband med 1992 års
försvarsbeslut öppnades möjligheter att utveckla garnisonen till en väl fun-
gerande armégarnison. Därefter har tillkommit bland annat enheter ur Lv 4.
Det finns nu en samlad luftvärnskompetens i Halmstad. Lägger man till detta
den utbildning som sedan länge finns av mekaniserade infanteriförband och
verksamheten vid Försvarsmaktens Halmstadsskolor och Militärhögskolan/
Halmstad, så kan vi se en struktur som på många sätt erbjuder mycket goda
utbildningsbetingelser.
Nyligen gjorda investeringar i övningsområden i direkt anslutning till
kasernområden är ett ytterligare plus. I och med att det finns många olika
förband i Halmstad, så leder det till gynnsamma rekryteringsmöjligheter av
personal och värnpliktiga. En officer kan i Halmstad göra karriär inom
många olika befattningar inom Försvarsmakten utan att behöva flytta mellan
olika orter.
Regeringen föreslår i propositionen att Fo 31 och IB 16 skall läggas ned.
När det gäller den långsiktiga utvecklingen för Halmstad garnison, ger inte
propositionen entydiga besked. Regeringen skriver på ett ställe att LvSS skall
flyttas till Halmstad. Men i samma proposition står det på en annan sida att
det ankommer på regeringen att fatta beslut i frågan. Vi är av den upp-
fattningen att det är ett bra förslag att förlägga LvSS till Halmstad. Det
skapar förutsättningar för att bygga upp ett luftförsvarscentrum i regionen,
med närhet till militära skolor, civil högskola samt materielindustrin. Det är
därför olyckligt att propositionen inte lägger fram ett konkret förslag till
riksdagen. Nuvarande utformning av förslaget gör att det kommer att kvarstå
osäkerhet om LvSS framtida lokalisering efter riksdagsbehandlingen.
I ett annat avseende skriver regeringen att antalet militärhögskolor skall
minskas från tre till två. Regeringen gör bedömningen att det är lättare att
rekrytera till skolorna i Solna och Halmstad och att det därför är lämpligt att
lägga ned i Östersund. På denna punkt är inte heller något konkret förslag till
beslut framlagt, utan här vill regeringen återkomma till riksdagen först
hösten år 2000.
Sammantaget är de två exempel vi lyft fram gällande Halmstad ett tydligt
uttryck för den osäkerhet och brist på långsiktighet som präglar regeringens
hantering av grundorganisationen.
Vi vill också ta upp några konsekvenser av att lägga ned Hallandsbrigaden.
Vi anser att en stor garnison med en kombination av bl.a. mekaniserade
förband och funktionsförband leder till mycket bra utbildningsförutsätt-
ningar.
Inom garnisonen finns en av de två anläggningar som Försvarsmakten dis-
ponerar för stadsskytteutbildning. Både anläggningen och kompetensen inom
stadsskytte försvinner med regeringens förslag till beslut. Eftersom rege-
ringen nu föreslår ett utökat antal värnpliktiga i förhållande till det underlag
som ÖB tidigare haft som förutsättning borde detta ha utnyttjats för att säker-
ställa möjligheterna till fortsatt utbildning av strid i bebyggelse i Halmstad.
Den framtida stridsmiljön kommer med all säkerhet att ställa större krav på
soldater som är utbildade för strid i eller i anslutning till tätorter. Även om
vi
inte accepterar den ram för försvarsbeslut som regeringen nu föreslår borde
det likväl vara möjligt att också i regeringens ram föreslå att Halmstad får
förbli en av flera utbildningsplattformar för strid i bebyggelse.
Sammantaget menar vi att propositionen när det gäller de skarpa förslagen
inte ger den säkerhet för den långsiktiga utvecklingen av Försvarsmakten
som krävs. De säkerhetspolitiska motiven har inte fått spela den nödvändiga
huvudrollen vid utformningen av beslutet. För den personal som finns i
Halmstad och LvSS kommer osäkerheten att kvarstå eftersom det inte finns
formella beslutsförslag.
Vi anser att propositionen bör avvisas. Regeringen får återkomma med ett
nytt förslag som bygger på en relevant säkerhetspolitisk grund. Under tiden
kommer alla nuvarande enheter att finnas kvar. Slutsaten kommer, efter en
nödvändig revidering av underlaget, att bli en annan målsättning och en
större ekonomisk ram för försvaret. Då ökar också möjligheterna för
Halmstad garnison att finnas kvar. Utveckling, samordning och samverkan är
de ledord som skulle innebära att Halmstad befäster sin position som ledande
utbildningsplattform, vilket skulle gagna försvaret inte bara av Väst- och
Sydsverige utan hela landet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens proposition i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 10 december 1999
Carl Fredrik Graf (m)
Liselotte Wågö (m)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)