med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö12 av Förste vice talman Anders Björck och Göte Jonsson (m)

av Förste vice talman Anders Björck och Göte Jonsson (m)
Propositionens förslag kan inte läggas till grund för ett långsiktigt
försvarsbeslut. Vi delar inte de analyser som görs av utvecklingen i
omvärlden. Inte heller anser vi att den återtagningsstrategi som förordas är
realistisk om den säkerhetspolitiska och militära utvecklingen i vårt när-
område skulle gå i en för Sverige negativ riktning.
Mot denna bakgrund skall propositionen avslås. Ett nytt förslag måste
utarbetas som bygger på ett mer realistiskt underlag.
Det förslag till ny fredsorganisation som föreslås kan ej heller läggas till
grund för ett riksdagsbeslut. En strävan har under senare år varit att satsa på
garnisoner med en sådan bredd att möjligheterna till samdrift och rationali-
seringar kan utnyttjas så långt som möjligt. Ett exempel på detta är 1992 års
försvarsbeslut som vad gäller Eksjö garnison innebar en samlokalisering av
ortens förband till ett område. Det innebar bl.a. att I 12 flyttade till samma
område som Ing 2 och minröjningsverksamheten. Stora investeringar gjordes
just för att få ett rationellt utnyttjande av de tillgängliga resurserna. De nya
kasernerna invigdes så sent som sommaren 1994.
Mot denna bakgrund förefaller det oklokt att nu överge detta sam-
lokaliseringskoncept genom att, som propositionen föreslår, lägga ned I 12.
Några förändringar bör ej ske med tanke på det bristfälliga
beslutsunderlaget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1999/2000:30.

Stockholm den 10 december 1999
Anders Björck (m)
Göte Jonsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-10 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)