med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)
1 Inledning
En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande
arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det
rimliga i en lagstiftning som kräver att det skall finnas saklig grund för
uppsägning.
Livskraftiga små och medelstora företag är av avgörande betydelse för
Sveriges framtida utveckling. Den nuvarande arbetsrätten är alltför ofta
skriven med större företags verklighet som utgångspunkt. Små företag har av
naturliga skäl svårare att anpassa sig till denna lagstiftning. Det måste därför
vara en prioriterad uppgift de närmaste åren att förenkla regler som styr
företagens verksamhet. Särskilt viktigt är detta för de små företagens stimu-
lans. Ett undantag från turordningsreglerna skall ses som ett av flera sätt att
stimulera såväl småföretagande som små företags möjlighet att öka
kompetensen i företaget genom att anställa välutbildad och kompetent
personal utan att dessa försätts i en situation där de känner ett automatiskt
hot
om att bli de första som sägs upp vid arbetsbrist.
1.1 Bakgrund
Riksdagen beslöt den 28 april 1999 att regeringen utan dröjsmål skulle
återkomma till riksdagen med förslag till ändring i 22 § lagen (1982:80)
om anställningsskydd (LAS) så att undantag medges från turordningen
med totalt två personer i företag med färre än tio anställda. Till grund för
riksdagens beslut låg en hemställan från en majoritet av m, kd, c, fp och
mp i betänkande 1998/99:AU8.
Riksdagen angav som motiv till behovet av förändring av turordnings-
reglerna att dessa utgör en avvägning mellan arbetstagarnas intresse av
anställningstrygghet och företagens intresse att för den fortsatta verksam-
hetens överlevnad och utveckling kunna ha möjlighet att behålla de anställda
som anses viktigast och mest betydelsefulla.
1.2 Ärendets beredning
Som en följd av riksdagens tillkännagivande om ändring av turordnings-
reglerna upprättades en promemoria (Ds 2000:6) av
Näringsdepartementet. Denna promemoria lämnade två alternativa
förslag. Det första förslaget förutsatte att arbetsgivaren har färre än tio
anställda för att komma ifråga för lättnader i turordningsreglerna. Det
andra förslaget avsågs gälla oberoende av antalet anställda i företaget.
1.3 Nuvarande lagstiftning
Nuvarande turordningsregler i LAS innebär att en turordning fastställs
för varje driftsenhet hos arbetsgivaren. Om en arbetsgivare har två eller
flera driftsenheter på en och samma ort skall driftsenheterna på begäran
av den lokala fackföreningen läggas samman till en gemensam
turordningskrets.
Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal fastställs en
turordningskrets för varje avtalsområde. Normalt leder detta till att arbetare
och tjänstemän utgör separata turordningskretsar. Är arbetsgivaren inte
bunden av kollektivavtal bildar hela driftsenheten en turordningskrets.
Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms av den sammanlagda
anställningstiden hos arbetsgivaren. Om två anställda har lika anställningstid
har äldre arbetstagare företräde framför yngre. Anställda får tillgodoräkna sig
en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren
påbörjat efter fyllda 45 år.
Oberoende av turordningen skall arbetstagare som har nedsatt arbets-
förmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos
arbetsgivaren ha företräde till fortsatt arbete. En förutsättning för detta är
att
det kan åstadkommas utan s k allvarliga olägenheter för arbetsgivaren.
2 Regeringens proposition
Propositionen som regeringen överlämnade till riksdagen den 25 maj
2000 avviker från såväl Miljöpartiets motion som innehållet i riksdagens
hemställan.
För det första angav motionen och riksdagens hemställan att turordnings-
reglerna skulle ändras så att det blev möjligt att göra undantag för två arbets-
tagare i företag med färre än tio anställda. Storleksgränsen på tio anställda
har emellertid inte tagits med i regeringens proposition. Vidare har i pro-
positionen lagts till en möjlighet att rättsligt pröva arbetsgivarens beslut om
undantag direkt med stöd av LAS.
Regeringen föreslår att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbets-
brist skall få undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för
den fortsatta verksamheten. Begränsningen till två personer skall gälla
oberoende av hur många turordningskretsar som finns hos arbetsgivaren. De
arbetstagare som undantas från turordningsreglerna skall ges företräde till
fortsatt anställning.
2.1 Särskild betydelse
Regeringen anger att domstolar skall få avgöra om den person som
undantagits är "av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten".
Den vägledning som ges i propositionen handlar i generella termer om att
en arbetstagare som besitter särskilt viktig kunskap eller på annat sätt
innehar en specialistfunktion i företaget eller som innehar upparbetade
kundrelationer som är särskilt viktiga för arbetsgivaren kan anses ha
särskild betydelse.
Regeringen anser vidare att företaget måste kunna påvisa en påtaglig
skillnad i arbetsprestation för att den som undantas skall kunna anses vara av
särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
2.2 Rättslig prövning
Regeringen föreslår att särskild betydelse som kriterium för medgivande
av undantag från turordningsreglerna skall kunna prövas rättsligt, enligt
LAS. Regeringen anger också att det finns skäl för att det bör ankomma
på arbetsgivaren att visa att ovidkommande hänsyn inte varit vägledande
vid urvalet av anställda.
Vad som skall anses utgöra särskild betydelse har inte regeringen förklarat
på ett tillfredsställande sätt. Regeringens proposition skulle innebära en
generell prövningsmöjlighet som går utöver den som redan gäller med stöd
av diskrimineringslagarna och annan skyddslagstiftning. Med en sådan
allmän prövning som föreslås i propositionen riskerar undantaget att
hänskjutas till långdragna och kostsamma domstolsprocesser där en domstol
skall avgöra vilka personer som är av särskild betydelse för den fortsatta
verksamheten. I praktiken kommer därmed undantaget inte att kunna
användas av de små företagen.
3 En fungerande arbetsrätt
En väl fungerande arbetsrätt förutsätter att lagstiftningen är anpassad till
de krav verkligheten ställer. Nuvarande ordning når inte upp till denna
förutsättning. Det måste finnas en balans mellan företagens möjligheter
att tillgodose sina behov av kunskapsförsörjning och de anställdas behov
av anställningstrygghet.
3.1 Rimliga turordningsregler
För små företag är undantaget från turordningen särskilt viktig eftersom
de inte har samma möjligheter till omplacering som större företag för att
därigenom kunna behålla arbetstagare med viktig yrkesmässig eller
personlig kompetens.
Innan turordningen fastställs skall därför arbetsgivare med upp till tio
anställda få undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är
av särskild betydelse för den fortsatta driften. Det finns dock skäl för viss
försiktighet inom detta område. Undantag skall därför inte få göras per
turordningskrets. Den eller de arbetstagare som har undantagits skall ha
företräde till fortsatt arbete.
För att undantagsregeln skall få någon praktisk betydelse jämfört med
nuvarande regler skall någon rättslig överprövning inte kunna komma i fråga
varken gällande arbetsgivarens urval enligt undantagsregeln eller av en
uppsägning som skett till följd av att arbetsgivaren använt sig av rätten att
behålla vissa arbetstagare av särskild betydelse.
 Däremot skall det naturligtvis även i fortsättningen vara möjligt att pröva
ett beslut om undantag med stöd av det skydd för arbetstagaren som följer av
jämställdhetslagen och andra diskrimineringslagar eller enligt föräldraledig-
hetslagen och annan ledighetslagstiftning. Detta är inte något nytt utan följer
direkt av de skyldigheter som diskriminerings- och ledighetslagstiftningen
lägger på arbetsgivaren. Det behöver därför inte särskilt anges i 22 § LAS.
Dessutom framgår av Arbetsdomstolens praxis att ett undantag från tur-
ordningsreglerna kommer att kunna prövas enligt allmänna rättsgrundsatser
om beslutet är otillbörligt eller strider mot god sed på arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi en annan utformning av 22 §
LAS.

4 Hemställan

4 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om ändring i 22 § lagen (1982:80) om
anställningsskydd enligt följande
Tabell 1: (Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse )
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)