med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)
Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be-
myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 "Bidrag till
åtgärder mot radon i bostäder", besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 7 miljoner kronor under år
2001.
Regeringen föreslår vidare att regeringen bemyndigas att under år 2000,
inom utgiftsområde 18 föreslagna ramanslaget A12 Investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för studenter, besluta om stöd som innebär utgifter
på högst 400 miljoner kronor under åren 2001 och 2002, samt att ett A12
anvisas 1 miljon kronor för år 2000 "för att ge bemyndigandet en lämplig
anknytning till statsbudgeten".
Anslaget för bidrag till åtgärder mot radon i bostadshus beräknas under
innevarande år få ett utfall på 3,3 miljoner kronor, vilket torde ha endast en
mycket marginell betydelse för radonsaneringen. Stödet bör således upphöra.
Det är dock viktigt att de som fått sina bidragsansökningar beviljade även får
sina bidrag utbetalade på sätt som avsetts.
Det av regeringen föreslagna investeringsbidraget för anordnande av bo-
städer för studenter återgår till äldre principer för stimulans till bostads-
byggande. Erfarenheterna av direkta ekonomiska bidrag till bostadsbyggande
i olika generella former pekar entydigt i negativ riktning. Andra åtgärder som
framkommit i den allmänna debatten måste prövas för att underlätta student-
bostadsbyggandet. Mot den bakgrunden bör alltså regeringen inte ges något
bemyndigande för framtida utgifter under år 2000 och inte heller något nytt
anslag inrättas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att utbetala
bidrag för åtgärder mot radon i bostäder om bidragen redan beviljats,
2. att riksdagen beslutar att i övrigt upphöra med beviljande och
utbetalande av bidrag för åtgärder mot radon i bostäder (A8),
3. att riksdagen beslutar att icke inrätta ett nytt anslag (A12) för
investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter,
4. att riksdagen beslutar att inte bemyndiga regeringen att under år
2000 bevilja investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder för
följande år.

Stockholm den 28 april 2000
Knut Billing (m)
Sten Andersson (m)
Inga Berggren (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ewa Thalén Finné (m)
Gunnar Axén (m)
Anna Lilliehöök (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)