med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi39 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid
tjänsteresor och resor i näringsverksamhet
Propositionen föreslår att skattskyldiga skall behandlas lika från avdrags-
synpunkt oavsett om traktamente betalas ut eller inte, samt att enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag skall
ha rätt till schablonavdrag i enligt med vad som gäller för anställda.
Dessa förslag till förändringar är, om än begränsade, steg i rätt riktning. Vi
anser emellertid i likhet med ett stort antal remissinstanser att regeringen
borde gått längre. När det gäller avdrag för ökade levnadsomkostnader vid
tjänst som varar längre än tre månader så kommer det fortsättningsvis att
finnas en skillnad vad gäller den skattemässiga behandlingen av dem som
uppbär traktamente och dem som inte har traktamente. På samma sätt bör,
enligt regeringen, reglerna för avdrag för ökade levnadsomkostnader för
enskild näringsidkare behandlas.
Vi tycker det är viktigt med enkla och tydliga regler. När det gäller de nu
aktuella frågorna finns det lagtekniska lösningar i Riksskatteverkets remis-
svar. Vi ser inga skäl till att behandla olika kategorier skattskyldiga på
skilda
sätt efter tre månader i de nu aktuella fallen. Riksdagen bör därför redan nu
besluta om sådan ändring, så att det inte kvarstår skillnader efter tre månader
vad gäller hanteringen av avdragsreglerna.
Det torde ankomma på utskottet att utforma lagtexten.
Fastighetsbeskattningen
Regeringen lägger i propositionen fram förslag om att småhustaxeringen
skall flyttas fram ett år till 2003. Vi motsätter oss inte detta, men det är
beklagligt att besked i övrigt saknas när det gäller
fastighetsbeskattningen. Många människor är oroliga för sin
vardagsekonomi, mot bakgrund av de höjningar av fastighetsskatten som
är att vänta med anledning av att frysningen av omräkningstalen upphör
2001. Regeringen har i sina inkomstberäkningar för staten räknat med att
detta får genomslag. Vi anser inte att medborgarna skall behöva vänta
längre på regeringens besked. Av uttalanden att döma anser
finansministern att "extrema höjningar" inte skall slå igenom. Slutsatsen
av detta är att regeringen avser att låta höjningar slå igenom. Riksdagen
bör därför redan nu besluta att frysningen av taxeringsvärdena skall ligga
kvar samt att fastighetsskatten för bostäder skall sänkas till 1,2 procent
2001, 1,1 procent 2002 och 1,0 procent 2003. Underlaget för skatten
skall vara byggnadsvärdet samt halva markvärdet. Detta bör ges
regeringen tillkänna.
Anslagsramen utgiftsområde 3
Regeringen föreslår att flera myndigheter skall finansiera sin verksamhet
genom att avgifter som de tar in skall kunna behållas av myndigheten.
Detta gäller bland annat för Tullen, som på detta vis beräknas få ett
tillskott på 25 miljoner kronor. Den teknik regeringen valt är en form av
manipulation med utgiftstaken. Det rätta hade varit att redovisa denna typ
av utgifter som en utgiftsökning på vanligt sätt.
Tullen bedriver en samhällsnyttig verksamhet som är nödvändig bland
annat genom att upprätthålla ett gränsskydd, inte minst i kampen mot narko-
tikasmuggling. Sådan verksamhet skall inte vara beroende av inflöden av
avgifter, som kan variera mellan olika år.
Tullens ambitioner att i allt större utsträckning kunna använda sig av
avgiftsfri automatklarering kommer i konflikt med regeringens förslag till
avgiftsfinansiering av verksamheten. Dels leder den nya ordningen sannolikt
till att strävanden till rationalisering och ianspråkstagande av ny teknik kan
komma att bromsas upp, dels leder avgiftsfinansieringen inte till någon lång-
siktig inkomstkälla. Vi avvisar denna form av finansiering för Tullens del.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med en redovisning hur
dessa utgifter skall rymmas inom utgiftstaken.
Vi vidhåller dessutom vårt förslag om anslag med 50 miljoner kronor ut-
över regeringens förslag till Tullen.
Alkoholskatterna
Regeringen har föreslagit riksdagen att införselreglerna för alkohol från
andra EU-länder skall förändras från och med den 1 juli 2000. I tidigare
motioner har vi framfört att denna infasning borde ha inletts mycket
tidigare. Nödvändigt tidsutrymme hade då skapats för bland annat
folkupplysning i samarbete med tillverkare, importörer och distributörer
av alkoholdrycker. De svenska alkoholskatterna är väsentligt högre än
övriga EU-medlemmars. Trots detta föreslår regeringen inte någon
sänkning av de svenska alkoholskatterna, vilket kommer att skapa stora
problem för den svenska bryggerinäringen, Systembolaget och övriga
aktörer på denna marknad.
Kombinationen av ändrade införselregler och bibehållna höga alkohol-
skatter kommer enligt vår mening att leda till kraftigt ökad privatimport och
dessutom en ökad illegal alkoholhantering. Den organiserade brottslighetens
ställning blir starkare, kontrollen över alkoholhanteringen försämras och
dessutom kommer intäkterna från alkoholskatterna att sjunka. 1997 höjdes
tobaksskatten för att förbättra statens skatteintäkter, men verkligheten blev
en annan. Intäkterna från tobaksskatten sjönk och den illegala verksamheten
bredde ut sig. När skatten därefter sänktes hade redan nya distributions-
kanaler etablerats och skattebasen hade eroderat. Det finns en uppenbar risk
att detta scenario nu upprepas.
Vår bedömning är att alkoholskatterna bör sänkas omgående. Mot bak-
grund av vad som ovan anförts om minskande skatteintäkter till följd av den
lagliga och olagliga privatimporten är det svårt att beräkna hur sänkningen av
alkoholskatterna skulle försämra skatteintäkterna ytterligare jämfört med
regeringens förslag. Vi begär att regeringen skyndsamt lämnar förslag till
riksdagen om sänkta alkoholskatter till en konkurrenskraftig nivå.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänst skall behandlas på samma sätt för skattskyldig som ej uppburit
traktamente som för den som uppburit traktamente även efter tre
månader,
2. att riksdagen beslutar att avdrag, för enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag, i inkomstslaget
näringsverksamhet skall behandlas på samma sätt som för anställda
även efter tre månader,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om frysta omräkningstal och sänkt fastighetsskatt,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslagen till Tullen under utgiftsområde 3,
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sänkta alkohol-
skatter i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 28 april 2000
Carl Fredrik Graf (m)
Carl Erik Hedlund (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Catharina Hagen (m)
Margareta Cederfelt (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Ola Sundell (m)
Inga Berggren (m)
Anna Åkerhielm (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)