med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Regeringen föreslår införande av ett s k utökat förstärkt anställningsstöd
och särskilt anställningsstöd fr.o.m. den 1 augusti år 2000. Enligt
regeringens egna uppgifter är reformen inte fullt ut finansierad. Det går
inte heller att utläsa av förslaget vilka regler som skall gälla avseende
anställningsformer eller vilken ersättning som skall utgå till den enskilde.
Regeringen anger inte heller vilka anvisningsregler som skall gälla eller
om åtgärden kommer att generera rätt till återkvalificering av A-
kasseersättning. Kort sagt är underlaget för denna reform undermånligt. Den
i propositionen "Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt"
(1999/2000:98) föreslagna finansieringen strider dessutom, enligt vår
uppfattning, mot avsikten bakom den nya lagen om statsbudgeten
(1996:1059).
Regeringen använder sig av en finansieringsteknik som innebär kreditering
av företagens skattekonton, vilket ger en inkomstminskning på stats-
budgetens inkomstsida i stället för en ökning på statsbudgetens utgiftssida.
Detta medför ett kringgående av budgetlagen och inkomsttaken. Vi anser att
riksdagen skall avvisa den av regeringen föreslagna finansieringstekniken för
s.k. utökat förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd.
Regeringens trixande gällande utformningen av anställningsstöden är
anmärkningsvärt. Enbart de senaste året har regeringen vid tre olika tillfällen
avgivit tre olika förslag till utformning och finansiering av anställnings-
stöden.
Förslagen om s.k. utökat förstärkt anställningsstöd och särskilt anställ-
ningsstöd utgör dessutom i realiteten en direkt subvention i syfte att sänka
kostnaderna för anställning av individer som är långtidsarbetslösa. I stället
för att inrikta förslagen på att åtgärda strukturproblemen i svensk ekonomi
riskerar regeringen att permanenta problemen med långtidsarbetslösa genom
att ge tillfälliga rabatter för anställning av vissa arbetslösa under en be-
gränsad tidsperiod.
Moderaterna avser att under den allmänna motionsperioden återkomma
med förslag som syftar till att underlätta för långtidsarbetslösa att erhålla
jobb inom den ordinarie arbetsmarknaden. Vi anser vidare att riksdagen skall
ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag för att underlätta
återinträde på arbetsmarknaden som är fullt ut finansierade. Dessa förslag
skall omfattas av regler som är klara och tydliga. Vi menar vidare att
regeringen skall låta utvärdera tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
analysera resultaten av dessa noga innan nya åtgärder föreläggs riksdagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag om reformering av det
utökade förstärkta anställningsstödet i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 26 april 2000
Mikael Odenberg (m)
Kent Olsson (m)
Patrik Norinder (m)
Christel Anderberg (m)
Henrik Westman (m)
Ewa Thalén Finné (m)
Anna Åkerhielm (m)
Rolf Gunnarsson (m)
Anna Lilliehöök (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)