med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
Regeringen föreslår att CSN skall ges 20 miljoner kronor extra med hän-
visning till att prognoserna i budgetpropositionen för år 2000 var osäker.
Vi tillstyrker förslaget men vill understryka att vi fortfarande anser att det
är angeläget att frågan om studiemedelsadministrationen i sin helhet ses
över.
Regeringen föreslår dessutom att CSN skall få disponera de avgiftsintäkter
som tas ut för uppläggning av lån. Förslaget avvisas. Det är uppenbart att
regeringen satt i system att genom den här typen av trixande låta utgifterna
löpa iväg vid sidan om angivna utgiftstak. Den föreslagna ordningen ger
regeringen ensidiga möjligheter att "diskret" tillföra CSN ytterligare resurser
trots att myndighetens administrativa kostnader redan är höga. En sådan
politik kan vi inte ställa upp på. Statliga myndigheters inkomster skall vara
synliga. Vill man ha en annan ordning, vilket vi förordar, måste studie-
medelsadministrationen konkurrensutsättas och delar av CSN bolagiseras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag att medge att avgifter för
uppläggning av lån vid CSN i fortsättningen inte skall redovisas som
statliga inkomster.

Stockholm den 26 april 2000
Beatrice Ask (m)
Lars Hjertén (m)
Tomas Högström (m)
Per Bill (m)
Anders Sjölund (m)
Anita Sidén (m)
Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Sten Tolgfors (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)