med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m.

Motion 1998/99:T18 av Sture Arnesson m.fl. (v)

av Sture Arnesson m.fl. (v)
Utökade uppgifter för
parkeringsvakter
Regeringens förslag: I lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning införs en bestämmelse som innebär
att parkeringsvakter efter kommunalt beslut, som föregås av
samråd med polismyndigheten, skall kunna tas i anspråk för
att biträda polismän när de fullgör
trafikövervakningsuppgifter. Vänsterpartiet anser att vi
måste vara mycket försiktiga när det gäller att ge olika
grupper polisbefogenheter. Polisens myndighetsansvar och
befogenheter måste vara klart definierade gentemot
allmänheten.
Därför skall inte parkeringsvakter biträda polisen vid övervakning av den
rörliga trafiken, t.ex. hastighets-, förar- eller fordonskontroller. I sådana
situationer skulle det med regeringens förslag bli svårt för allmänheten att
skilja mellan polis och andra grupper. Parkeringsvakterna bör dock kunna
biträda polisen och allmänheten med viss trafikreglering eller svara för viss
trafikinformation. Det är också av vikt att parkeringsvakters kompetens och
ansvarsområden utvidgas.
För Vänsterpartiet är ett grundläggande mål att efterlevnaden av
hastighetsbestämmelser och andra trafikregler ökar, både för att minska
antalet trafikolyckor och för att minska miljöbelastningen från vägsektorn.
Detta skall lösas med en rad åtgärder, av både teknisk och juridisk art. Att ge
parkeringsvakter polisiära befogenheter är dock inte en prioriterad åtgärd för
att nå dessa mål

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om parkeringsvakters befogenheter.

Stockholm den 24 mars 1999
Sture Arnesson (v)
Karin Svensson Smith (v)

Stig Eriksson (v)

Lennart Beijer (v)

Lennart Värmby (v)

Hans Andersson (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Britt-Marie Danestig (v)

Lennart Gustavsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)