med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

Motion 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

av Caroline Hagström m.fl. (kd)
Regeringen har i proposition 1998/99:88 Bekämpning av
smittsamma djursjukdomar föreslagit en ny epizootilag och
en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande
åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma
djursjukdomar.
De nya lagarna och ändringarna i provtagningslagen föreslås träda i kraft
den 1 oktober 1999.
Kristdemokraterna motsätter sig vissa delar av den framlagda proposi-
tionen.
Den föreslagna lagen innebär att staten inte längre kommer att lämna full
ekonomisk ersättning till den som på grund av myndighetsbeslut enligt lagen
drabbats av produktionsbortfall utan att endast hälften av produktions-
bortfallet ersätts. Vi anser att de djurägare som ansluter sin besättning till
hälsovård och/eller frivilliga kontrollprogram bör få full ersättning även
fortsättningsvis. Staten måste ha det övergripande ansvaret för att hålla
landet fritt från allvarliga smittsamma djursjukdomar och det är angeläget att
den enskilde djurägaren erhåller sådan ersättning att det ekonomiska
incitamentet finns kvar att rapportera och inte dölja sjukdom.
Vi motsätter oss också förslaget att regeringen eller Jordbruksverket kan
införa krav på förebyggande åtgärder utan ersättning, då detta kan få stora
ekonomiska konsekvenser för den enskilde djurägaren. Om denna rätt ska
finnas måste den överenskommelsen ske i samråd med näringen.
Vidare vill man i den nya zoonoslagen införa ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter i avsikt att begränsa smittspridning mellan djur och människor.
Exempel på sådan föreskrift kan vara förbud mot att hålla djur i anslutning
till badsjöar och badplatser vid kusten, utan att det ska föranleda någon
ersättning från samhällets sida till den enskilde djurägaren.
Det finns idag många djurägare som endast har inhägnade betesmarker i
omedelbar anslutning till allmänna badplatser. Vi anser att det vore orimligt
om en djurägare skulle tvingas avstå från sina betesmarker utan att särskild
ersättning utgår. Förhållandena kan bli särskilt anmärkningsvärda om
djurägaren erhåller betesmarksersättningar för dessa marker. Får han/hon inte
beta markerna bryts villkoren för betesmarksersättningen och en åter-
betalningssituation med mycket stora effekter kan uppstå.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ekonomisk ersättning vid produktionsbortfall,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förebyggande åtgärder,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ekonomisk ersättning vid meddelande av föreskrifter.

Stockholm den 25 mars 1999
Caroline Hagström (kd)
Dan Ericsson (kd)

Ulf Björklund (kd)

Ulla-Britt Hagström (kd)

Magnus Jacobsson (kd)

Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Mikael Oscarsson (kd)

Johnny Gylling (kd)

Harald Bergström (kd)

Amanda Grönlund (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)