med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

Motion 1998/99:MJ10 av Göte Jonsson m.fl. (m)

av Göte Jonsson m.fl. (m)
Allmänt
I propositionen Bekämpning av smittsamma djursjukdomar
1998/99:88 föreslår regeringen en ny epizootilag och en
särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande
åtgärder, kontroll och bekämpning av smitta. Vissa
förändringar föreslås även i lagen (1992:1683) om
provtagning på djur m.m.
En modernisering av lagstiftningen vad gäller bekämpning av smittsamma
djursjukdomar är välbehövlig. Sverige är förskonat från ett antal svåra
djursjukdomar som förekommer i många andra länder. Samtidigt ökar
handeln och transporterna av djur över gränserna, inte minst inom EU, vilket
medför ökade risker för att sådana sjukdomar skulle kunna spridas även till
Sverige med stora kostnader som följd. Det är därför av stor vikt att
lagstiftningen på området är effektiv och ändamålsenlig vilket innebär att
den på ett klart och tydligt sätt måste klargöra ansvarsförhållandena.
Moderata samlingspartiet anser att staten ska ha det övergripande ansvaret
för bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar både vad gäller så
kallade epizootiska som zoonotiska sjukdomar. Epizootiutbrott som inte
snabbt kontrolleras drabbar inte enbart livsmedelssektorn utan kan potentiellt
leda till betydande samhällsekonomiska kostnader. Zoonoserna är framförallt
ett folkhälsoproblem. Inom livsmedelssektorn satsas mycket tid och resurser
på förebyggande åtgärder men staten bör ändå, med folkhälsoaspekten tagen
i beaktande, ha huvudansvaret för bekämpning och kontroll av de zoonotiska
sjukdomarna.
Epizootilagen
Ersättningsregler
Regeringen föreslår i propositionen en sänkning av
ersättningen för produktionsbortfall som en följd av
myndighetsbeslut till nivån 50 %. I övrigt föreslås oförändrat
full ersättning för kostnad eller förlust som uppstår på grund
av beslut enligt lagen. Vidare föreslår regeringen att det ska
vara möjligt att jämka ersättningen om djurägaren avsiktligt
eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden
eller förlusten, eller om djurägaren inte följer föreskrifter
eller beslut som meddelats med stöd av lagen.
Moderata samlingspartiet anser att det är av stor vikt att ersättnings-
systemet är upplagt så att det ger djurägarna incitament att med före-
byggande djurhälsovård och frivilliga kontrollprogram förhindra att smitta
eller sjukdom uppstår. I de fall där ändå smitta eller sjukdom uppstår är det
av vikt att ersättningsreglerna är sådana att den enskilda djurägaren inte
tvekar eller väntar med att tillkalla veterinär. Målsättningen med ersätt-
ningssystemet måste vara att ersättningen i samband med epizootiutbrott ska
medverka till att hålla landet fritt från allvarliga sjukdomar genom tidig
upptäckt och effektiv bekämpning.
Moderata samlingspartiet föreslår därför att ersättningen för de djurägare
som är anslutna till frivilliga kontrollprogram och som arbetar med före-
byggande djurhälsovård även fortsättningsvis ska garanteras full ersättning
för kostnader eller förlust som uppstår som ett resultat av beslut enligt lagen.
Däremot är det rimligt att för de djurägare som väljer att stå utanför
frivilliga
kontrollprogram och förebyggande djurhälsovård sänka den delen av
ersättningen som berör produktionsbortfall till nivån 75 %. Det ankommer på
utskottet att utarbeta erforderlig lagtext. På detta sätt ges klara signaler om
den enskildas ansvar för en god djurhållning med förebyggande djurhälso-
vård. Samtidigt är det ett system som ger en vinst för samhället eftersom
arbetet med att förhindra att smitta överhuvud uppstår betonas.
Kontrollåtgärder och förebyggande
åtgärder
I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om
att ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller
förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller med stöd
av lagen meddelade föreskrifter.
De ekonomiska konsekvenserna av den här typen av myndighetsbeslut kan
för enskilda lantbrukare bli mycket stora. Moderata samlingspartiet anser
därför att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer inte ska
ges denna generella rätt att meddela föreskrifter som innebär att ersättning
för kontrollåtgärder och förebyggande åtgärder inte lämnas.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör dock, efter
samråd med berörda företag och organisationer, kunna meddela föreskrifter
om att ersättning inte lämnas för vissa kontrollåtgärder eller förebyggande
åtgärder som är av sådan art att den enskilda näringsidkaren inte drabbas av
betydande kostnader.
Zoonoslagen
Principer för ersättning
Grundprincipen som Moderata samlingspartiet anger ovan
vad gäller ersättning för kostnader eller förlust som uppstår
som ett resultat av beslut enligt epizootilagen bör även gälla
för zoonoslagen. Det vill säga i princip full ersättning för de
djurägare som är anslutna till frivilliga kontrollprogram och
som arbetar med förebyggande djurhälsovård. Denna princip
bör gälla för samtliga produktionsgrenar.
Djurägare som däremot inte bedriver förebyggande djurhälsovård eller är
anslutna till kontrollprogram får dock acceptera att full ersättning inte ges
för
kostnader eller förlust som uppstår som ett resultat av beslut enligt
zoonoslagen.
På detta sätt ges även med avseende på zoonoslagen klara signaler om den
enskildas ansvar för en god djurhållning med förebyggande djurhälsovård.
Samtidigt är det ett system som ger en vinst för samhället eftersom arbetet
med att förhindra att smitta överhuvud uppstår betonas.
Begränsningar vad gäller hanteringen
av djur
Regeringen anger i propositionen att regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer har rätt att meddela
föreskrifter om begränsningar eller speciella villkor vad
gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra
varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor.
Exempel på sådana föreskrifter kan vara villkor för spridning
av gödsel på vall och förbud mot att hålla djur i anslutning
till badsjöar och badplatser vid kusten. Avsikten är enligt
propositionen att sådana föreskrifter eller beslut inte ska
föranleda någon ersättning från samhällets sida för den
enskilda djurägaren.
Moderata samlingspartiet anser att det kan finnas anledning att den
myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om
begränsningar vad gäller hanteringen av djur. Det finns dock en risk att
enskilda lantbrukare skulle kunna lida stor ekonomisk skada av att t. ex.
tvingas avstå från betesmark i anslutning till badsjö. Moderata samlings-
partiet anser därför att det enda rimliga är att den enskilde näringsidkaren
som kan visa att han lider väsentlig ekonomisk skada eller förlust till följd av
begränsningen ges rätt till skälig ersättning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om ersättningsregler enligt epizootilagen i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kontroll och förebyggande åtgärder enligt epizootilagen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om principer för ersättning enligt zoonoslagen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om begränsningar vad gäller hanteringen av djur enligt zoonoslagen.

Stockholm den 25 mars 1999
Göte Jonsson (m)
Ingvar Eriksson (m)

Carl G Nilsson (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Lars Lindblad (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Berit Adolfsson (m)

Inger René (m)

Anders G Högmark (m)

Patrik Norinder (m)

Lars Björkman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)