med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall

Motion 1998/99:Sk31 av Gudrun Lindvall (mp)

av Gudrun Lindvall (mp)
1 Förbränning av avfall
I regeringens proposition föreslås avfallsskatt på deponerat avfall. Den
formning skatten fått riskerar att öka förbränningen av avfall.
Miljöpartiet de gröna anser att förbränning av framför allt hushållsavfall
men även av osorterat avfall inte hör hemma i ett ekologiskt långsiktigt
hållbart samhälle och därför måste undvikas. Regeringens förslag måste
få en sådan utformning att en ökad förbränning undviks och en
konsekvensanalys utifrån detta görs innan avfallsskatten införs. Detta bör
ges regeringen till känna.
2 Producentansvaret och avfallsskatten
Dagens utformning av producentansvaret kan orsaka stora problem för
vissa kommuner och framför allt för enskilda. I vissa kommuner dras nu
insamlingen in. Orsaken är att materialbolagen klarar kraven utan
insamling i samtliga kommuner. En konsument som bor i glesbygd ges
därmed ingen möjlighet till källsortering och riskerar därför avfallsskatt
utan att ha alternativ. På samma sätt kan kommuner drabbas. Enligt lagen
om producentansvar får kommunen inte samla in vissa fraktioner, men
skall betala och ta ut avfallsskatt vid tippen även om det är
materialbolagen som inte sköter insamlingen. Dessa problem måste lösas
innan avfallsskatten blir en realitet. Detta bör ges regeringen till känna.

3 Hemställan

3 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om förbränning av avfall,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om problem med dagens producentansvar och
avfallsskatten.

Stockholm den 28 april 1999
Gudrun Lindvall (mp)
Elanders Gotab, Stockholm 1999
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-28 Bordläggning: 1999-04-29 Hänvisning: 1999-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)