med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m.

Motion 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)
Förändring i
bostadsbidragssystemet
Många känner idag en stor otrygghet i samhället. Det är ofta
en social otrygghet med oro för arbetslöshet, ekonomiska
problem, droger eller för att bli utsatt för våld etc. Att ha en
bostad och vara säker på att kunna betala sina
boendekostnader är en mycket betydelsefull del i tryggheten.
För ett tryggt boende är många familjer idag beroende av
bostadsbidrag som en del av inkomsten. Därför är det viktigt
att bidragssystemet är långsiktigt väl fungerande och ger
familjerna förutsättningar att planera sin ekonomiska
situation. Diskussionen om effekterna av det nya
inkomstprövningssystemet för bostadsbidragen har gett
exempel på olika svårigheter för den enskilde att hantera det
nya systemet.
Efter påtryckningar från bl.a. bostadsutskottet lägger regeringen nu en
proposition där åtgärder vidtas med bl.a. ändringar i den stelbenta s.k.
eftergiftsparagrafen. Utbetalningen av bostadsbidragen är preliminär och om
den faktiska inkomsten visar sig inverka på rätten till bostadsbidrag eller
minskar bidragets storlek ska en återbetalning ske. Omvänt får hushåll som
fått för lågt bostadsbidrag en tilläggsutbetalning. I enlighet med
Centerpartiets krav mildras eftergiftsparagrafen vid återbetalning för att
bättre kunna ta hänsyn till individens behov. Det är positivt att dessa snabba
åtgärder möjliggörs.
Centerpartiet medverkade till en förändring av bostadsbidragssystemet
med syfte att komma till rätta med de problem med oriktiga uppgifter som
hängde samman med det tidigare systemets konstruktion och därmed ge de
mest utsatta grupperna möjlighet att få bidrag. Det nuvarande systemet
infördes 1997. Erfarenheterna hittills visar att det i grunden håller. Den låga
träffsäkerheten i systemet visar dock att brister finns. Av de hushåll som
1997 fick bostadsbidrag fick 46 procent för lågt bidrag och 44 procent fick
för högt bidrag i förhållande till faktiska inkomsten. Endast 10 procent av
hushållen fick korrekt bidrag. En sådan låg träffsäkerhet beror på flera
faktorer, men är inte tillfredsställande.
Utvärdering av
bostadsbidragssystemet
Centerpartiet har redan tidigare efterlyst en snabb
utvärdering av det nuvarande systemet. Någon bredare
utvärdering av det nya bostadsbidragssystemet har hittills
inte  kunnat ske. Centerpartiet kräver därför att
Riksförsäkringsverket ges i uppdrag att göra en total
utvärdering av bostadsbidragssystemet för att belysa
måluppfyllelse och effektiviseringsresultat. Analys av varför
andelen korrekt lämnade bidrag är så låg och hur den
andelen kan höjas bör ingå i Riksförsäkringsverkets
utvärderingsuppdrag. Även försäkringskassornas
administrativa arbete med hantering av återbetalningskraven
på bostadsbidragen bör beaktas.Regeringen bör återkomma
till riksdagen med en redovisning av utvärderingen senast
vid årsskiftet 1999/2000. Detta bör ges regeringen till känna.
I utvärderingen bör även bidragsförändringar av särskilda skäl ytterligare
beaktas. Om exempelvis barn förolyckas i en familj som uppbär
bostadsbidrag  påverkas i dagsläget omedelbart bidragsrätten. Det gör en
utsatt situation ännu svårare för familjen. Centerpartiet anser att en viss
övergångstid bör införas vid särskilda skäl, såsom dödsfall, då de förändrar
beräkningsunderlaget för bostadsbidrag. Detta bör ges regeringen till känna.
Den avgift som är förenad med återbetalningskravet är för närvarande 7,39
procent av återbetalningsbeloppet. En viss avgift är motiverad med
hänvisning till administrationskostnad men den höga procentsatsen ger en
orimligt hög avgift i förhållande till bidragets storlek. Avgiften tillsammans
med de räntekrav som följer om hela beloppet inte betalas tillbaka snarast ger
de ekonomiskt svaga hushållen en stor börda. Centerpartiet förordar en lägre
procentsats på avgiften. Detta bör ges regeringen till känna.
Myndigheternas ansvar för
enklare regler
Myndigheterna måste i än större mån ta sitt ansvar för att
föra dialog, ge hjälp och stöd till dem som söker
bostadsbidrag. Likaså måste försäkringskassan tydligare
uppmana till förtida återbetalning av för högt erhållna
bidrag. Många av de bekymmer som drabbat individer i
samband med återbetalningskrav har sin grund i otillräcklig
kunskap om reglerna. Detta kan motverkas genom att
information och blanketter i framtiden utformas på ett tydligt
och enkelt sätt. Detta bör ges regeringen till känna.
Dagens olika bidrag och snårskog av regler gör det oöverskådligt för den
enskilda människan. Detta har än en gång aktualiserats genom diskussionen
om bostadsbidragens utformning. Frågan har också exemplifieras av
småföretagare som uppbär bostadsbidrag. Om företagaren i sitt företag
avsätter pengar i periodiseringsfond för att använda till att bygga upp
företaget, skiljer sig reglerna mellan olika bidrags- och försäkringssystem för
huruvida medel i periodiseringsfond räknas som bidragsgrundande inkomst.
Centerpartiet konstaterar att det omfattande och svårgripbara regelverk som
finns idag är en hämsko för företagen. I synnerhet småföretag som saknar
storföretagens möjlighet till juridisk fackkompetens drabbas av
regelkrånglet. Centerpartiet förespråkar enklare och långsiktiga regler för
företagen för att ge dem bättre möjligheter för tillväxt och nyanställningar.
Ett led att nå dit är enhetliga regler för vad som är inkomst i bidrags-
bedömning. Detta bör ges regeringen till känna.
Ett nytt välfärdssystem
De ekonomiska trygghetssystemen är mycket olika i
karaktär. Några är beskattade andra inte. Ibland kan bidragen
och försäkringarna leda till inlåsningseffekter så att det blir
olönsamt att arbeta. Orimliga marginaleffekter och
tröskeleffekter uppstår när minskade bidrag kombineras med
ökade skatter. Många låginkomsttagare drabbas av detta. Det
behöver tas ett helhetsgrepp på de olika bidragsformerna och
en radikal förändring av det svåröverskådliga
socialförsäkringssystemet.
De nuvarande välfärdssystemen har förändrats, lappats och lagats under
många år. Det är ett lapptäcke av socialförsäkringar som inte alla människor
litar på och som saknar ett helhetsperspektiv. Vår långsiktiga strävan är att
komma bort från bidragssamhället. Centerpartiet föreslår ett grundtrygg-
hetssystem med enklare regler, minskat antal instanser och sammanslagna
bidragsformer. I Centerpartiets trygghetsmotion (1998/99:Sf229) framställs
kravet på en trygghetsreform som utgår från att vi bygger ett nytt
välfärdssystem som håller flera generationer framöver.
Avstämningen och återbetalningen av bostadsbidragen har blivit en
mycket omfattande arbetsuppgift. Resursfrågan för försäkringskassorna för
detta arbete måste därför lyftas fram. Det är en mängd registrerings-,
prövnings- och kvittningsärenden som ska behandlas, upprättande av
avbetalningsplaner samt kravhanteringen på återstående ärenden. Tidigare
har det förutsatts att detta arbete kan ske med automatik och utan större
resursinsatser, men med den information vi har idag vet vi att det därutöver
blir ett stort manuellt arbete som inte är förutsett.
Summan av återbetalningslopp för hela landet uppgår till ca 677 miljoner
kronor. Det är betydelsefullt att dessa pengar kommer in till staten.
Försäkringskassornas organisation har efter de stora neddragningar som
gjorts under senare år inte tillräckliga resurser att hantera det merarbete som
följer med återbetalningskraven på bostadsbidragen.
För att staten ska kunna få tillbaka huvuddelen av dessa pengar måste
försäkringskassorna tilldelas resurser för att kunna driva detta arbete
effektivt. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av bostadsbidragssystemet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om viss övergångstid vid särskilda fall,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om avgiftsnivån,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om försäkringskassornas ansvar för tydlig information,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om enhetliga regler för inkomstbedömning.

Stockholm den 24 mars 1999
Rigmor Ahlstedt (c)
Rolf Kenneryd (c)

Lena Ek (c)

Agne Hansson (c)

Eskil Erlandsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)