med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m.

Motion 1998/99:Bo11 av Viviann Gerdin (c)

av Viviann Gerdin (c)
Många människor har den senaste tiden blivit medvetna om
att de erhållit ett felaktigt bostadsbidrag. Av dem som fick
bostadsbidrag 1997 fick 46 procent för lågt bidrag och 44
procent fick för högt i förhållande till sin inkomst. Med
vetskap om den låga träffsäkerheten kan man ana att det
funnits brister i informationen till de bidragssökande.
I anslutning till återbetalningskraven från försäkringskassan har det även
framförts frågor om vad som ligger som inkomstunderlag. För människor
som haft a-kasseersättning, sjukersättning eller föräldraersättning och senare
startat företag har det kommit som en kalldusch att andra regler gäller vid
ansökan om bostadsbidrag.
Som löntagare har bruttoinkomsten varit vägledande. Som nybliven
företagare, ensamstående eller med en studerande fru/sambo har plötsligt
flera fått erfara att andra regler gäller som missgynnar dem med inkomster
från näringsverksamhet. Det är naturligtvis inte bra för dem som för en kort
period kan behöva bostadsbidrag för att klara en ekonomisk svacka i
företaget.
Många företagare lever under de första åren med små marginaler för att
bygga upp sitt företag, de får det svårt om han/hon inte har en partner som
har en bra inkomst. Reglerna är idag så utformade att en företagares inkomst
ökas på med medel som i praktiken inte finns. Det är enbart bokförings-
tekniska justeringar, som t.ex. outnyttjade underskott från tidigare år,
avsättning till periodiseringsfond.
Däremot gäller inte företagarens bokföringstekniska justeringar som
underlag för sjukersättningen. För att människor ska få makt över sin vardag
måste reglerna förenklas. Men regelsystemet bör också ändras så att
människor får en ökad tilltro till samhällssystemet och känner att de blir
rättvist behandlade.
Samma inkomstunderlag bör kunna ligga till grund för sjukersättning som
vid ansökan om bostadsbidrag. Det kunde även bidra till att underlätta
hanteringen av ärenden inom försäkringskassorna. Detta bör ges regeringen
till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förenkla regelsystemet.

Stockholm den 25 mars 1999
Viviann Gerdin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)