Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m.

Motion 1998/99:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)
I propositionen föreslås ändringar i bestämmelser om hissar
och andra byggprodukter i byggnadsverk, samt ett förbud
mot marknadsföring av produkter som inte uppfyller
föreskrivna krav. Ett tydliggörande i plan- och bygglagen om
möjligheten att ingripa mot eftersatt underhåll av
byggnadsverk föreslås. Vidare föreslås undantag för en- och
tvåbostadshus från den obligatoriska funktionskontrollen av
ventilationssystem samt möjlighet att överklaga en
byggnadsnämnds vägran att godkänna en funktionskontroll.
Förtydligande om regeringens möjlighet att överlämna
ärenden till miljödomstol görs i miljöbalken. Till sist föreslås
en ändring i regleringen av vilka kommuner som har en
utökad förköpsrätt.
Definition av byggprodukter
Regeringen föreslår att det särskilda avsnittet om
anordningar i byggnadsverk (13-14 §§) tas bort ur BVL,
lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader, och att
dessa anordningar, t.ex. hissar, i fortsättningen hanteras som
byggprodukter enligt olika EG-direktiv. Med byggprodukt
avses en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett
byggnadsverk. Förändringen är föranledd av att det skall
vara möjligt att fortlöpande kunna anpassa byggprodukterna
till de förändringskrav som sker.
Byggprodukterna skall enligt 2 § i BVL anpassas till de tekniska
egenskapskrav som lagen föreskriver. Dock undantas lagens sjunde och
åttonde paragrafer, vilket Vänsterpartiet anser är felaktigt. Dessa två
paragrafer handlar om krav på lämpligheten för avsett ändamål och
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vänsterpartiet anser att dessa paragrafer bör omfatta byggprodukterna. Detta
bör ges regeringen till känna.
Ingripande mot eftersatt
underhåll
Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringens tydliggörande
av ett ingripande mot eftersatt underhåll av byggnader och
anordningar, med stöd av reglerna i plan-och bygglagen om
tillsyn. Likaså stöder vi att det ges möjlighet att ställa skärpta
krav på befintliga hissar i byggnader. Frågan skall utredas
vidare, men ett slutdatum för genomförandet av de skärpta
kraven bör övervägas.
Funktionskontroll av
ventilationssystem
I den utredning som utförts angående redovisning av utfallet
av den obligatoriska ventilationskontrollen tydliggörs att
obligatoriet behövs. Enligt utredningen går det inte att lita på
att byggnadernas ägare lever upp till de krav som ställs på
underhåll och vidmakthållande av de väsentliga
egenskaperna hos ventilationssystemet. Enligt utredningen är
de vanligaste felen i ventilationssystemen felaktiga
luftflöden, föroreningar i fläktar, fel på styr- och
reglerutrustningen, smutsiga filter och fel på filter.
Sammantaget beror felen på bristande skötsel, men också på
felaktiga konstruktioner.
Utifrån denna information drar regeringen slutsatsen att en- och två-
bostadshus med mekanisk från- och tilluftsventilation skall undantas från den
med nioårsintervall återkommande obligatoriska ventilationskontrollen.
Motiveringen är att småhusägare har ett så stort egenintresse av att se till att
ventilationen fungerar tillfredsställande att den utförs ändå.
Fungerande ventilationssystem är naturligtvis av samhällsintresse,
eftersom de påverkar inomhusmiljön och energiförbrukningen. Dåligt
fungerande ventilationssystem kan bidra till ökade allergiproblem om
luftombytet är otillräckligt. Detta är viktigt för alla, även småhusägare, och
Vänsterpartiet anser att en återkommande obligatorisk ventilationskontroll
med nioårsintervall i småhus med mekanisk från- och tilluftsventilation är ett
rimligt krav. Vi avvisar därmed regeringens förslag.
Tillsyns- och
kontrollsystemet enligt plan-
och bygglagen
Det nya systemet för tillsyn och kontroll enligt plan- och
bygglagen började tillämpas 1995-01-01. Boverket fick i
uppdrag att utvärdera den nya reformen och kom med sin
rapport i september 1997.
I rapporten, som är mycket omfattande, kan man läsa att lägenheter efter
det att de funktionsbaserade byggreglerna trätt i kraft, karaktäriseras av att
tillgängligheten för funktionshindrade blivit sämre, färre är utrustade med
traditionellt kök med stor matplats, fler har små sovrum och flera
genomgångsrum o.s.v. Klyftorna mellan hög och låg kvalitet i bostäder och
miljö har vuxit.
När det gäller tillsyn och kontroll har Boverket en rad ändringsförslag av
nu gällande regler. Dessa ändringsförslag är nödvändiga att införa för att ge
byggnader en hög kvalitet och se till att viktiga samhällsintressen tillgodoses.
Ändringsförslagen berör bland annat den kvalitetsansvariges roll, där krav
ställs på bättre bevakning och egenkontroll av att samhällsintressen
tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt. Det ställs vidare krav på en
slutanmälan i både bygglovsärenden och bygganmälningsärenden, där intyg
utfärdas att de åtgärder som utförts stämmer med bygglovet. Bland flera
förslag bör byggnadsnämnden få möjlighet att införa bygglovsplikt i särskilt
värdefulla byggnader.
Av detta tar regeringen upp endast ett förslag, nämligen förslaget om att
byggnadsnämnden skall kunna avstå från bygglovsprocessen vid enklare
ändringar av byggnader, för att ge mer tid till mer kvalificerade ärenden.
Regeringen anser att den möjligheten redan finns i dag och föreslår därför
ingen lagändring. Vänsterpartiet delar den uppfattningen.
Det är däremot anmärkningsvärt att regeringen inte tagit till sig Boverkets
övriga förslag till förändringar av bygglovsprocessen. I dag råder osäkerhet
om vad den kvalitetsansvarige egentligen garanterar. Ett godkännande i
byggnadsnämnden kan bli ett avslag i högre instans och därmed avslag för en
statlig medfinansiering av projektet och därmed en utdragen process.
Regeringen bör skyndsamt utreda Boverkets förslag angående tillsynen och
kontrollen i bygglovsprocessen och återkomma med förslag till förändringar
av nu gällande regler. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om reglerna för byggprodukter,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag om att undanta en- och
tvåbostadshus från krav på återkommande funktionskontroll av
ventilationssystemen, enligt vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillsynen och kontrollen i bygglovsprocessen enligt plan- och
bygglagen.

Stockholm den 24 mars 1999
Owe Hellberg (v)

Sten Lundström (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)