med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass

Motion 1998/99:Ub5 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

av Sofia Jonsson m.fl. (c)
Genomförandet av förskoleklassen innebar ett viktigt steg
mot en sammanhållen tioårig grundskola. Centerpartiet
välkomnade därför läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I samband
med att förskoleklassen blev en egen skolform framhöll dock
Centerpartiet att det föreliggande förslaget på ett allvarligt
sätt begränsade mångfalden, då kommunerna gavs all makt
över förskoleklassen, på samma sätt som gäller för förskolan.
Vi krävde därför i motion 1997/98:Ub7 att reglerna för
fristående förskoleklasser skulle utformas på motsvarande
sätt som reglerna för fristående skolor. Detta blev också
riksdagens beslut.
Tyvärr tvingas vi nu konstatera att regeringen har tolkat riksdagens besked
på ett sätt som inte var avsett i vår motion och att regeringen på flera punkter
envisas med att diskriminera fristående skolor och förskoleklasser i regel-
verket. Visserligen ger man fristående skolor möjlighet att bilda förskole-
klasser, men man skjuter upp genomförandet genom snäva övergångs-
bestämmelser. Man fortsätter att särbehandla enskilt drivna förskoleklasser,
som alltjämt ska vara helt under kommunernas kontroll. Man framhärdar i de
regler som gör det möjligt att neka redan godkända fristående skolor bidrag
och som ger kommunerna möjlighet att vägra betala ersättningar för barn
med behov av särskilt stöd.
Centerpartiet föreslår i motionen ett samlat regelverk för fristående skolor
och förskoleklasser, med inriktning mot en närmare integrering och på sikt
sammanläggning av de två skolformerna. Vi föreslår ändringar av regering-
ens förslag för rättvisare villkor vid godkännandet av fristående skolor och
övergångsbestämmelser som gör det möjligt att starta fristående förskole-
klasser redan innevarande år. Vi föreslår också ändringar som ska ge fri-
stående förskoleklasser rättvisare villkor gentemot de kommunala förskole-
klasserna.
Samverkan mellan
förskoleklass och
grundskola
Genom ett beslut i riksdagen föregående år kom läroplanen
för det obligatoriska skolväsendet att också omfatta
förskoleklassen. Centerpartiet välkomnade detta, men
menade att det redan då var dags att fatta beslut om att föra
förskoleklassen till det obligatoriska skolväsendet. Frågan
kommer att aktualiseras av Centerpartiet under
mandatperioden. Redan nu ger emellertid de remissvar som
inkommit över promemorian som ligger till grund för
propositionen anledning att aktualisera frågan om
förskoleklassens organisatoriska tillhörighet.
Ett av syftena med förslagen i proposition 1997/98:94 Läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. var att
underlätta det integreringsarbete som pågår i många kommuner. Genom att
barnen möter pedagogisk personal från olika verksamheter underlättas
övergången från förskola till skola och förskolepedagogiken och grund-
skolans pedagogik berikar varandra. En förutsättning för detta är givetvis att
integrationsarbetet verkligen sker lokalt, vilket i sin tur borde innebära att
förskoleklassen organisatoriskt tillförs det obligatoriska skolväsendet. Detta
är också innebörden i Skolverkets remissyttrande över promemorian.
Även utan att nu föreslå att förskoleklassen tillförs det obligatoriska skol-
väsendet finns skäl att betona samhörigheten mellan förskoleklass och
förskola genom en samlad lagstiftning för de båda verksamheterna, vilken
också bör medföra att förskoleklassen på sikt bör organiseras inom ramen för
grundskolan. Regeringen bör återkomma med förslag till en sådan samlad
lagstiftning. Detta bör ges regeringen till känna.
Godkännande av fristående
förskoleklasser
För de fristående skolor som en gång erhållits Skolverkets
godkännande för att bedriva undervisning på grundskolenivå
är det rimligt att nöja sig med en enkel anmälan av att de
också utvidgar verksamheten till att omfatta förskoleklass i
enlighet med det remissyttrande som avgivits av
Statskontoret. Riksdagen bör utan ytterligare beredning
kunna besluta detta.
Då riksdagen begärde förslag till regler för fristående förskoleklass gav
man regeringen till känna att den snarast borde återkomma med förslag. Den
promemoria som utarbetades inom Utbildningsdepartementet föreslog också
att de nya reglerna skulle träda i kraft innevarande år och att övergångs-
bestämmelser skulle göra det möjligt att utsträcka ansökningstiden för att
starta fristående förskoleklass till 1 april innevarande år. Det är anmärknings-
värt att regeringen genom att avstå från att fullfölja detta beslut, utan endast
låter övergångsreglerna omfatta  redan godkända förskoleklasser, väljer att
fördröja verkställigheten av riksdagens beslut och därmed försätter många
fristående skolor i en svår situation. Ett förenklat förfarande där fristående
skolor endast behöver anmäla att de utvidgar verksamheten till att omfatta
förskoleklass bör därför förenas med övergångsbestämmelser för inne-
varande år, innebärande att en anmälan skall göras till Statens skolverk
senast 1/7. Detta bör ges regeringen till känna.
Även om integreringen mellan skola och förskoleklass på många håll har
kommit långt är det ännu vanligt med förskoleklasser som är skilda från
skolorna, såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt. Inte heller intill
dess att en samlad lagstiftning, som föreslagits ovan, är genomförd finner
Centerpartiet att det finns skäl att diskriminera fristående förskoleklasser på
det sätt som propositionen ger uttryck för. Fristående förskoleklasser ska
kunna verka på samma villkor som kommunala, oavsett om förskole-
klasserna förs till skolan eller ej. Det bör tilläggas att även om kommunerna
är ansvariga för förskoleklassen så är de kommunala förskoleklasserna också
konkurrenter till de fristående, vilket kan inverka på bedömningen av en
ansökan. Detta innebär att fristående förskoleklasser som drivs i enskild regi
bör prövas av Statens skolverk och inte av kommunen. Riksdagen bör utan
ytterligare beredning kunna besluta detta.
Lika villkor för fristående
förskolor
Centerpartiet motsatte sig de regler som innebar att
Skolverket kunde godkänna en fristående skola, men
samtidigt neka den rätten till kommunala bidrag. Det är vår
uppfattning att det är orimligt att säga att en fristående skola
uppfyller alla kriterier för att få bedriva verksamhet, men att
den ändå inte ska ges möjlighet att i realiteten göra det.
Precis som borde vara fallet för fristående skolor bör alla
förskoleklasser som blivit godkända ha rätt till offentlig
finansiering. Godkännandet ska göras utifrån
förskoleklassens förmåga att uppfylla viktiga kvalitetskrav.
Det är inte rimligt att kommunerna ska kunna åberopa
ekonomiska svårigheter som skäl för att inte bevilja något
bidrag. Möjligheten att välja förskoleklass ska inte vara
avhängig kommunens ekonomi. Det är fel att bedöma
fristående förskoleklassers verksamhet utifrån
konsekvenserna för kommunala förskoleklasser, eftersom det
svenska skolväsendet enligt skollagen omfattar även
fristående förskoleklasser. Detta bör ges regeringen till
känna.
Frihet att välja skola får inte vara ytterligare ett privilegium för de redan
privilegierade. Valfriheten ska vara till för alla. Centerpartiet har mot denna
bakgrund tidigare avvisat regler som gör det möjligt för kommuner att vägra
ge ersättning till friskolor för elever med behov av särskilt stöd. Detsamma
gäller självfallet för fristående förskoleklasser. Kommunerna bör därför
åläggas att, om det inte föreligger synnerliga skäl, ge fristående förskole-
klasser ersättning för barn med behov av särskilt stöd, på samma villkor som
gäller de kommunala förskoleklasserna. Självfallet måste detta förenas med
en motsvarande skyldighet för de fristående förskoleklasserna att, om inte
synnerliga skäl föreligger, ta emot elever med behov av särskilt stöd. Detta
bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en samlad lagstiftning för förskoleklassen och det obligatoriska
skolväsendet,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring av skollagen att det för
fristående grundskolor som vill utöka verksamheten till att omfatta även
förskoleklass skall vara tillräckligt att anmäla detta till Statens skolverk
utan
godkännande,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om övergångsbestämmelser,
4. att riksdagen beslutar om sådan ändring av skollagen att fristående
förskoleklasser som bedrivs i enskild regi skall godkännas av Statens
skolverk,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidrag till fristående förskoleklasser,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om barn med behov av särskilt stöd.

Stockholm den 2 mars 1999
Sofia Jonsson (c)
Margareta Andersson (c)

Birgitta Sellén (c)

Agne Hansson (c)

Erik Arthur Egervärn (c)

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-03 Bordläggning: 1999-03-04 Hänvisning: 1999-03-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)