med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Motion 1998/99:K16 av Ewa Larsson (mp)

av Ewa Larsson (mp)
En kyrka öppen för alla
Den svenska kyrkan har under århundraden byggts upp av
det svenska folket och de skatter de betalat. Sveriges
kyrkobyggnader är kulturminnesmärken och speglar en del
av det svenska samhällets framväxt. Det är av yttersta vikt
att det historiska och kulturella arv som förmedlas genom
dem bevaras till kommande generationer. Genom
religionsfrihetens gradvisa införande har kyrkans ställning
som en nationell enhetskyrka upphört. Men, även efter det
att kyrka och stat skiljs åt finns en distinkt skillnad mellan
Svenska kyrkan och olika frikyrkor i det att Svenska kyrkan
bör förbli öppen för alla, en folkkyrka. För att uppfylla detta
anser Miljöpartiet att kyrkan i större utsträckning än i dag
bör hållas öppen för alla - för den trosvisse likaväl som för
den sökande - för gudstjänst men också som mötesplats
mellan människor och mellan den enskilda människan och
hennes tro. Kyrkolokaler erbjuder också ofta förnämlig
akustik och passar därför utmärkt som konsertlokaler.
Samhällets ansvar att bidraga med förvaltning och förädling
av vårt kulturarv får ej förminskas i samband med statens
och kyrkans kommande särboförhållande.
Ökad tillgänglighet
När det gäller kyrkan som kulturminne tycker jag att
kommittén har gjort ett mycket gott arbete. Kyrkans
tillgänglighet framöver lyfts fram och det sägs att den måste
vara åtminstone lika stor framöver som tidigare. Från
Miljöpartiets sida vill vi extra betona tillgängligheten, vi tror
att den kan bli mycket större. Detta torde också bli en
hjärtefråga för de olika församlingarna framöver. Om inte
kyrkan uppfattas så som allmän kommer inte heller
samhället framöver vilja avsätta allmänna medel till dess
kulturminnesvård. Vi ser stora möjligheter med ökat
samarbete mellan kyrkan,  länsmuseer och skolor för att lära
mer och mer nyttja vårt kulturarv.
En tydligare tidsangivelse
Miljöpartiet anser det rimligt att överenskommelsen mellan
staten och Svenska kyrkan inte är tidsbegränsad utan löper
tills vidare. Kontrollstationer vart femte år vad avser
ersättningens storlek verkar också vara ett rimligt
tidsintervall. Att en utvärdering av det ekonomiska utfallet
ska göras i god tid före år 2009 verkar dock skapa en viss
oro. En tydligare tidsangivelse kan därför vara på sin plats.
Länsstyrelsernas
arbetssituation
Vi ser en framtida klar svårighet i att hålla i sär det
förvaltande organets ekonomiska förutsättningar med
behovet av samhällets stöd enligt kulturminneslagen. Men
med RAÄ och de lokala länsstyrelsernas hjälp ska det nog gå
bra. Om detta arbete innebär ökade arbetsuppgifter för
länsstyrelserna ber vi regeringen särskilt beakta deras
arbetssituation. Min uppfattning är att de genom åren fått allt
mer att göra med allt färre antal anställda.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att kyrkan i större utsträckning än i dag bör
hållas öppen för alla,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kyrkans tillgänglighet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en tydligare tidsangivelse,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om länsstyrelsernas arbetssituation.

Stockholm den 22 januari 1999
Ewa Larsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-01-22 Bordläggning: 1999-01-26 Hänvisning: 1999-01-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)