med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Motion 1998/99:K14 av Per Lager m.fl. (mp)

av Per Lager m.fl. (mp)
Inledning
I propositionen läggs fram förslag om
begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen,
avgiftsbetalningen, m.m. vid ändring av relationerna mellan
staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000.
Religionsfriheten är en hörnpelare i ett demokratiskt samhälle. Vi vill att
alla samfund skall behandlas lika.
Huvudmannaskapet för
begravningsverksamheten
Vem är huvudman?
I nu gällande begravningslag anges under rubriken
Huvudmannaskapet att det åligger de territoriella pastoraten
inom Svenska kyrkan eller, för de fall regeringen så beslutar,
en kommun att anordna och hålla allmänna
begravningsplatser.
Regeringens förslag
Regeringen vill med sitt förslag förtydliga begreppet
huvudmannaskap genom att med huvudman för
begravningsverksamheten skall avses församling eller
kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan eller kommun
som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för
dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt
förvaltningsområde. Regeringen menar härvid att man
genom att anknyta definitionen till dem som är folkbokförda
inom visst område gör det möjligt för huvudmannen att i
sådana fall utföra uppgiften även på en plats utanför
förvaltningsområdet.
Vårt förslag
I direktiven till Begravningsverksamhetskommittén anger
statsrådet att ansvaret att anordna och hålla särskilda
gravplatser för icke kristna trosbekännare inte längre bör
ligga på Svenska kyrkan. Utredningen har därför prövat
olika lösningar såsom att lägga ansvaret på kommunerna
eller länsstyrelserna, men tyvärr fanns ingen majoritet för
dessa förslag.
Vi anser i likhet med ett flertal remissinstanser att Svenska kyrkan av
religionsfrihetsskäl inte i framtiden bör ges ansvar för begravningsverksam-
heten. Huvudmannaskapet bör i stället vara kommunalt.
Beslut om hjälp åt andra
trossamfund än Svenska
kyrkan
Regeringens förslag
Regeringen får besluta att annat registrerat trossamfund än
Svenska kyrkan skall få statlig hjälp med att ta in avgifter.
Regeringen får också besluta att ett trossamfund som
beviljats sådan hjälp inte längre skall få den.
Vårt förslag
Vi anser inte att något trossamfund, inte heller Svenska
kyrkan, skall ha särskild uppbördshjälp av staten.
Begravningsavgiften bör behandlas separat och betalas över
skattsedeln. Övriga avgifter för trossamfundens
verksamheter bör de själva sköta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i begravningslagen (1990:1144)
att huvudmannaskapet för begravningsverksamheten skall vara kommunalt,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i relevant lagstiftning att
Svenska kyrkan och andra trossamfund själva ansvarar för uppbörden av
eventuella avgifter.

Stockholm den 22 januari 1999
Per Lager (mp)
Mikael Johansson (mp)

Yvonne Ruwaida (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-01-22 Bordläggning: 1999-01-26 Hänvisning: 1999-01-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)