med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Motion 1998/99:K13 av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur Egervärn (c)

av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur Egervärn (c)
Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet framlade i sitt  betänkande
SOU 1997:43 ett förslag  till utformning och omfattning av en
kyrkoantikvarisk ersättning till Svenska kyrkan avseende kyrkans ansvar
för vård och bevarande av det gemensamma kulturarv som kyrkliga
anläggningar utgör. Till grund för förslaget låg ett antal beräkningar från
olika utgångspunkter, som alla pekade på ett årligt medelsbehov av
uppemot en halv miljard per år i 1996 års penningvärde. I betänkandet
lade sig kommittén i underkant av det intervall av kostnader som
beräknats.  En viktig del i förslaget var också  att  en överenskommelse
skulle göras så att det skapades en långsiktig lösning på frågan och så att
det ackumulerade underhållsbehovet inte ökade. En majoritet av
remissinstanserna har ställt sig bakom dessa principer.
Regeringen lägger i sin proposition Staten och trossamfunden 1998/99:38
fram ett förslag som i dessa avseenden väsentligt avviker från utrednings-
förslaget. Genom konstruktionen av ersättningen skapas en period med stor
risk för ökade underhållsbehov och kanske irreparabla skador. Den efter-
strävansvärda långsiktigheten har frångåtts och någon stabil lösning har
därför inte kunnat säkras. Jag/Vi finner detta vara en mycket oroande risk för
en väsentlig del av det svenska kulturarvet, som måste undanröjas.
Riksdagen bör inte tillstyrka det framlagda förslaget. Istället bör rege-
ringen återkomma med ett förslag som bättre svarar mot behovet och med de
allmänna principerna i överenskommelsen mellan  Svenska kyrkan och
staten och som ger den nödvändiga stabiliteten genom en långsiktig lösning.
Nya propositionsförslag kan lämnas i 1999 års vårproposition, i en särskild
proposition eller senast i budgetpropositionen 1999.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1998/99:38 i anförd del och som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nytt
förslag till utformning av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Stockholm den 20 januari 1999
Lennart Fridén (m)
Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-01-22 Bordläggning: 1999-01-26 Hänvisning: 1999-01-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)