med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.

Motion 1998/99:Bo15 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)
Inledning
Folkpartiet avvisar regeringens förslag om att försvåra för de
hyresgäster som vill ombilda sina hyreslägenheter till
bostadsrätter.
Det finns skäl att resa starka invändningar mot det sätt som regeringen har
förberett ärendet på. Regeringen åsidosätter viktiga principer i den
demokratiska arbetsordningen. Departementet har valt att lyfta ur den del
som rör hur stor andel av hyresgästerna som ska vara med på en ombildning
till bostadsrätt ur Bostadsutredningen, och snabbt förelägga riksdagen förslag
till lagändring. Regeringen är uppenbart beredd att gå mycket långt för att på
detta tveksamma och lösryckta sätt hindra människor från att tillsammans
med sina grannar öka inflytandet över sitt boende.
Behåll dagens regler
Det finns inga sakliga skäl att ändra lagstiftningen om den
har fungerat tillfredsställande sen 1992.
Regeringens försök att föra fram några kvasidemokratiska argument att si
och så många hyresgäster valt att bo hos en professionell hyresvärd och att
det därför ska krävas kvalificerad majoritet för att en bostadsrättsförening
ska få ta över är inte hållbara. Det förekommer visserligen dåligt skötta
bostadsrättsföreningar men det finns ju många fler exempel på dåligt skötta
kommunalägda fastigheter.
Regeringens argument för att det ska krävas minst 2/3 av hyresgästerna för
att en bostadsrättsförening ska kunna förvärva en fastighet är att insatserna
kan bli för höga med för få medlemmar i föreningen. Men frågan är om inte
hyresgästerna i bostadsrättsföreningarna kan göra den bedömningen
själva.Konsekvensen av detta förslag är att ombildningen till bostadsrätter i
välbärgade områden inte kommer att påverkas eftersom det brukar vara 75-
80 procent av de boende som vill bilda bostadsrätt och köpa fastigheter.
Däremot kommer detta att påverka intresset i förorter där det i varje fall
initialt brukar vara färre som är intresserade av att bilda bostadsrätts-
föreningar. Här är förändringen i majoritetsregeln i 3 § lagen om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt extra kännbar eftersom inte
ens hälften av hyresgästerna får starta en förvärvsprocess.
Den forcerade beredningen samt att förslaget ska börja gälla redan den
1 juli i år, innebär ett hårt slag mot alla de hyresgäster som vill ombilda sina
hyresrätter till bostadsrätter. Det går inte att ta miste på att detta är klart
riktat
mot hyresgäster i Stockholms stad, vilket också framgår av förslagstexten.
Lagstiftning som riktar sin udd mot vissa delar av landet är inte acceptabel.
Inflytandet över de kommunalt ägda bostadsbolagen ligger inom ramen för
det kommunala självstyret, varför statsmakterna inte genom hastigt ändrad
lagstiftning bör ingripa mot demokratiskt fattade kommunala beslut. Det är
djupt olyckligt att regeringen motsätter sig ombildningar av hyresrätter till
bostadsrätter i en stad där bostadsrätter nu klart är underrepresenterade. I
Stockholm som helhet finns endast 22  procent bostadsrätter, i ytterstaden
stannar siffran vid 17  procent, enligt FoB 1990.
Förslaget kommer att få särskilt allvarliga konsekvenser för Stockholms
utsatta ytterområden. Här är hyresrätten ofta den helt dominerande upp-
låtelseformen. Många gånger är det kommunala bostadsföretaget också den
dominerande fastighetsägaren. Då regeringen föreslår, utöver kravet en 2/3
anslutning vid förvärv, ett krav också om minst 2/3 anslutning för en
intresseanmälan, innebär det att regeringen aktivt motarbetar ett viktigt
utvecklingsarbete av exempelvis Stockholms utsatta områden.
För att försöka komma tillrätta med den segregation som uppstått i
miljonprogramsområdena är ombildning av  fastigheter en möjlig väg att gå,
som ökar de boendes inflytande över sin bostad, skapar engagemang för
området och skapar ökad stabilitet med minskad omflyttning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen  avslår regeringens förslag om ändringar i 9 kap. 19 §
bostadsrättslagen (1991:614) och ändringen i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

Stockholm den 28 april 1999
Yvonne Ångström (fp)

Kerstin Heinemann (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-28 Bordläggning: 1999-04-29 Hänvisning: 1999-04-30
Yrkanden (2)