med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi35 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

av Henrik Landerholm m.fl. (m)
Totalförsvar
I förslaget till tilläggsbudget för utgiftsområde 6
manifesterar regeringen det faktum att försvarspolitiken nu
tagits som gisslan av Vänstern och Miljöpartiet. Det
uppenbart orimliga anslaget för budgetåret 1999 läggs mot
bättre vetande fram för konfirmation av riksdagen vid ännu
ett tillfälle. Detta trots att Försvarsmaktens beräknade
likviditetsbrist för 1999 uppgår till mellan 1,6 och 1,7
miljarder kronor.
Anslagen till totalförsvaret förblir otillräckliga. Regeringens förslag till
tilläggsbudget innehåller inga åtgärder för att kompensera de akuta
likviditetsproblem som uppstått på grund av regeringens eget hanterande av
försvarsekonomin 1999. En ansvarsfull hantering av försvarsekonomin måste
vara långsiktig. Regeringens kortsiktiga neddragning av materielanslaget
genom att inte kompensera för effekterna av den fulla tillämpningen av
anslagsförordningen omöjliggör en konstruktiv utveckling och förnyelse av
försvaret.  De drastiska och plötsliga neddragningarna kommer att allvarligt
inverka på försvarets förmåga på sikt. Försvarets dagliga arbete försvåras.
Personalen arbetar under stor osäkerhet och de värnpliktiga saknar besked.
Dessutom finns stora och angelägna behov utöver de redovisade
likviditetsbristerna. Det gäller i huvudsak beställningar av ny försvars-
materiel för olika faser av utveckling och produktion. Till de mest namn-
kunniga  projekten hör varnare och motmedelssystem till JAS 39 Gripen och
luftvärnsrobotsystem 23 BAMSE. Vi riskerar under året en kraschlandning
av svensk försvarsindustriell kapacitet om åtgärder inte vidtas snarast.
Att skjuta problemen framåt med en kombination av osäkra anslagskrediter
och betalningsförskjutningar är en ovärdig hantering av statens enskilt största
verksamhetsområde. Utgifter bör enligt vår mening finansieras av anslag för
det år då utgifterna uppstår. Med regeringens förslag kommer riksdagen att
fatta medvetet felaktiga beslut. Anslagen kommer inte att täcka den verk-
samhet som andra riksdagsbeslut och regeringens regleringsbrev förutsätter.
Det är orimligt.
I Moderata samlingspartiets partimotion 1998/99:Fö6 framförs förslag på
hur den försvarsekonomiska krisen skall lösas. Försvarsmakten bör
engångsvis kompenseras för den likviditetsindragning som skedde vid
övergång till full tillämpning av anslagsförordningen. Enligt Försvarsmakten
uppgår kompensationsbehovet till 7,1 miljarder kronor för treårsperioden
1999-2001. För 1999 uppgår det beräknade behovet av kompensation för
likviditetsindragningen till 2,2 miljarder kronor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den i ny tilläggsbudget för budgetåret 1999 återkommer med
förslag om att under utgiftsområde 6 Totalförsvar tillföra 2 200 000 000 kr
till anslag A 3 Utveckling och investeringar.

Stockholm den 29 april 1999
Henrik Landerholm (m)
Olle Lindström (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Anna Lilliehöök (m)

Björn Leivik (m)

Lars Lindblad (m)

Gunnar Hökmark (m)

Liselotte Wågö (m)

Anders Björck (m)

Carl Fredrik Graf (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)