med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
I statsbudgeten för 1999 finns cirka 42 miljoner kronor
avsatta för genomförande av försöksverksamhet med
lärlingsutbildning. Bakgrunden är att regeringen i den förra
utvecklingsplanen samt i då aktuell budget aviserade "en ny
och modern lärlingsutbildning". För att stimulera
pilotprojekt avsattes särskilda medel.
Att dessa pengar inte kommit till användning tyder på bristande strategi
och engagemang från socialdemokraternas sidan. De initiativ som då var
aktuella var resultat av uppgörelsen med Centern. Tyvärr tycks viljan att
åstadkomma en modern lärlingsutbildning numera ha låg prioritet. Därtill
kommer att intresset för lärlingsutbildningen varit begränsat beroende på det
allmänna företagsklimatet och utformningen av den föreslagna lärlings-
modellen.
Sverige behöver kvalificerad yrkesutbildning och tillsammans med
näringslivet torde mer kunna åstadkommas. I våra främsta konkurrentländer
tar arbetslivet ett betydligt större ansvar såväl för anskaffning av
utbildnings-
platser som för finansieringen av yrkesutbildningen än vad som är fallet i
Sverige.
Problemet med att för få företag ställer upp med nödvändiga lärlingsplatser
och att arbetsmarknadens parter inte visat sig vilja ta nödvändiga initiativ
löser emellertid inte regering och riksdag genom lösa kontakter med
arbetsmarknadens parter som innebär att skolan skall ha ansvaret för hela
utbildningen medan företagen utan ersättning förutsätts bidra med platser. Vi
förordar i stället ett system där yrkesutbildningen är en kombination av
skolförlagd utbildning och utbildning på en eller flera arbetsplatser och där
företagen i likhet med skolan ges anslag för sin utbildningsinsats. Därigenom
tas det kunnande och den kompetens som skolan respektive näringslivet har
till vara.
De redan avsatta medlen för försöksverksamhet under år 1999 bör
användas i syfte att utveckla en modern lärlingsutbildning i samverkan med
näringslivet. Det finns angelägna projekt också i den mer traditionella
gymnasieutbildningen, men utan särskilda resurser finns risk för att tanken
på en modern lärlingsutbildning än en gång prioriteras ner, vilket inte är till
gagn för utvecklingen av den moderna yrkesutbildningen. Alternativa
modeller där näringslivet har direkt inflytande och tydligt ansvar måste
utvecklas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen avslår regeringens förslag att
medel som beräknats för genomförande av
försöksverksamhet med lärlingsutbildning även bör få
användas till generellt kvalitetsförbättrande insatser för
yrkesutbildningar i gymnasieskolan,
2.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om lärlingsutbildning inom
gymnasieskolan.

Stockholm den 27 april 1999
Beatrice Ask (m)
Lars Hjertén (m)

Tomas Högström (m)

Per Bill (m)

Anders Sjölund (m)

Anita Sidén (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Sten Tolgfors (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)