med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

Motion 1997/98:L18 av Martin Nilsson (s)

av Martin Nilsson (s)

I samband med behandlingen av denna motion har riksdagen möjlighet att enkelt undanröja en lucka i jävsbestämmelserna för aktiebolag. Enligt aktiebolagslagen (1975:1385) är nämligen jävsbestämmelserna inte lika stränga för homosexuella sambor som för heterosexuella sambor.

I regeringens förslag ingår följande formulering av aktiebolagslagens 10 kap. 16 §:

"Den får inte vara revisor som [...]

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, [...]"

Regeringen skriver i författningskommentarerna (prop. s. 262) att bl.a. den här citerade bestämmelsen överensstämmer med hittills gällande rätt och hänvisar till nuvarande 10 kap. 4 § som lyder:

"Den kan ej vara revisor som [...]

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person som avses under 1 eller är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, [...]"

Vid införandet av sambolagstiftningen uttalade riksdagen att "enda skillnaden mellan uttrycket äktenskapsliknande förhållande och uttrycket homosexuellt förhållande är att det första avser en heterosexuell relation, medan det andra avser en homosexuell relation". Därmed torde det stå klart att homosexuella sambor inte omfattas av den aktuella jävsbestämmelsen. Det finns inga rimliga skäl till att låta jävsbestämmelserna vara mer generösa för homosexuella sambor än för heterosexuella sambor. Med denna olikhet blir också tillämpningen av lagstiftningen svårare.

Eftersom olikheten inte finns i den föreslagna lagtexten utan i förarbetena bör det vara relativt enkelt att undanröja denna olikhet. Det borde räcka med att riksdagen i samband med propositionsbehandlingen uttalar att begreppet "sambo" i aktiebolagslagen hädanefter skall avse såväl heterosexuella som homosexuella sambor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om begreppet sambo vad gäller regler om revisorsjäv i aktiebolagslagen.

Stockholm den 19 mars 1998

Martin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-20 Bordläggning: 1998-03-23 Hänvisning: 1998-03-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)