med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

Motion 1997/98:Jo38 av Ola Karlsson (m)

av Ola Karlsson (m)
När systemet för prövning av miljöpåverkande verksamhet
förändras med införandet av miljöbalken bör erfarenhet dras
av Koncessionsnämndens tidigare verksamhet.
Miljöprövning av verksamheter bör koncentreras till de
mätvärden som har betydelse för miljön. Det leder till
snabbare och resurssnålare prövning.
I 1969 års miljöskyddslag samlades bestämmelser till skydd för den yttre
miljön mot vattenföroreningar, luftföroreningar, buller och andra störningar.
En ny central myndighet inrättades - Koncessionsnämnden för miljöskydd -
med uppgift att förprova miljöfarliga verksamheter, d.v.s. i första hand
industrier och avloppsutsläpp i tätort.
Koncessionsvillkoren innehåller idag normalt en rad villkor för verksam-
heten. Dels innehåller de utsläppsmängder i förhållande till mängden
passerad luft, vatten eller annat medium, t.ex. gram per kubikmeter luft. Dels
innehåller de normalt en högsta nivå för utsläppsmängden totalt, t.ex. ton
stoft per år, kilo hekto per år osv. Dessutom är ofta mängden producerad vara
begränsad till en maximal årsvolym eller massa, t.ex. 100.000 ton rostfritt
stål per år.
Gränsvärdena per enhet processat medium är viktiga eftersom det annars
skulle kunna leda till att fabriken skulle kunna göra stora tillfälliga utsläpp,
exempelvis vid ett filterhaveri, om man annars har ett lågt medelvärde.
Gränsvärdena per år av skadliga ämnen är också de nödvändiga för att
begränsa den totala belastningen på miljön av olika skadefaktorer.
Men gränsvärdet för tillverkad vara fyller inte någon som helst funktion
vad gäller skyddet för miljön. Miljön tar varken större eller mindre skada av
om en fabrik tillverkar etthundra eller etthundratio ton vara om man i övrigt
uppfyller de andra villkoren. Gränsvärden för tillverkad vara leder i stället
till dåligt resursutnyttjande, onödigt pappersarbete, förlorade intäkter och
missade arbetstillfällen. Stålverket i Avesta fick t.ex. slå igen under åtta
dygn
ett år därför att man slagit i taket för tillverkad vara, men inte för utsläpp.
Degerfors stålverk tvingades att söka dispens hos Koncessionsnämnden
därför att den totala koncessionen omfattade 260.000 ton stål, varav 230.000
ton rostfritt och 30.000 ton handelsstål, medan behovet visade sig, för 1995
och 1996, vara enbart rostfritt stål.
Långa handläggningstider samt att man inte kan utnyttja tillgänglig pro-
duktionskapacitet leder till att man inte snabbt kan utnyttja konjunktur-
uppgångar och därmed förlorade marknadsandelar. Om villkoren kon-
centrerades till att reglera utsläppen av skadliga ämnen och inte tillverkad
vara skulle det vara lättare för industrin att expandera och därmed anställa
fler, något som vi så väl behöver.
Ansökningar om förändrade koncessionsvillkor har lett till ökad arbets-
belastning för Koncessionsnämnden i ärenden som egentligen inte rör
utsläpp av farliga ämnen. Det handlar i stället om att öka mängden tillverkad
vara. Det har lett till onödigt långa handläggningstider samt att tid och kraft
ägnas åt annat än miljöproblem.
Handläggningstiderna hos Koncessionsnämnden har varit långa. För åren
1993/94 respektive 1994/95 var tiden, i månader, för olika ärendetyper:
Ärendetyp
93/94
95/96
Tillståndsärenden utom
villkorsändringar och
omprövningar1)
10
12
Prövotidsärenden2)
12
13
Ändring av villkor3)
5
8
Omprövningar4)
26
26,5
Överklagningsärenden
4
5
NRL-ärenden
1
-
Miljöskyddsavgift
-
-
7 § bilavgaslagen5)
-
20,5
1) Varav genomsnittlig tid för kompletteringar 94/95 - 3,6 månader
2) Varav genomsnittlig tid för kompletteringar 94/95 - 5 månader
3) Varav genomsnittlig tid för kompletteringar 94/95 - 2,6 månader
4) Varav genomsnittlig tid för kompletteringar 94/95 - 14 månader
5) Varav vilandetid i avvaktan på slutgiltigt avgörande av förvaltningsdomstol -
     13 månader.
Det är viktigt att den miljö- och tillståndsprövande
myndigheten tillräckligt snabbt kan hantera ansökningar om
ny verksamhet eller omprövning av verksamhet. Men det
kan inte vara hushållning med resurser att pröva
produktionsökningar i de fall det inte leder till ökad
belastning på miljön. I stället kan ärendebalanser och
handläggningstider hållas låga genom att myndigheten
enbart ägnar sig åt för miljön viktiga mätvärden.
Även övriga förändringar i samhället talar för behovet av kortade
handläggningstider. Snabbare skiftningar i konjunktur, teknikutveckling och
teknikapplicering, snabbare produktförändringar och produktbyten talar alla
för behovet av flexibel hantering. Dagens miljöprövning är i mycket
avpassad till 60- och 70-talets basindustri. Dagens och morgondagens
industrier behöver ändrad och snabbare handläggning.
Med de ovan föreslagna förändringarna kan miljödomstolar eller annan
ansvarig tillståndsprövare koncentrera sig på de för miljön viktiga
parametrarna. Ärendebalanserna kan hållas låga och handläggningstiderna
kortas. Därigenom skapas förutsättningar för att bedriva tillståndsprövningen
effektivt och resurssnålt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att reglerna för prövning av miljöpåverkande
verksamhet ändras i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 5 februari 1998
Ola Karlsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-02-05 Bordläggning: 1998-02-06 Hänvisning: 1998-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)